Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je (19.decembra 2014.g) upotrebu novog leka — Viekira Pak (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa dasabuvir-om) u lečenju bolesnika sa hroničnim infekcijom hepatitisa C (HCV) genotip 1, uključujući i one sa uzanpredovalom bolešću jetre (cirozom).

Hepatitis C predstavlja virusno oboljenje koje uzrokuje inflamaciju jetre, koja može voditi  smanjenju jetrene funkcije, insuficijenciji jetre ili karcinomu. Većina osoba inficiranih HCV-om nemaju simptome bolesti sve dok oštećenje jetre ne postane vidljivo, što može trajati godinama. Procenjuje se da u SAD-u ima preko 3 miliona zaraženih, a od njih 15-30% ima cirozu jetre.

Viekira Pak sadrži tri nova leka – ombitasvir, paritaprevir i dasabuvir – koji deluju sinergistički u inhibiciji rasta HCV-a. Takođe sadrži i ritonavir, prethodno odobren lek, koji se koristi u podiyanju nivo paritaprevira u krvi. Viekira Pak se može koristiti i bez ribavirina, ali se ne preporučuje kod osoba gde je narušena funkcija jetre (dekompenzovana ciroza).

Viekira Pak je četvrti lek koji je FDA odobrila u lečenju hronične HCV infekcije u poslednjih godinu dana (Olysio (simeprevir) odobren Novembra 2013, Sovaldi (sofosbuvir) u Decembru 2013 i Harvoni (ledipasvir i sofosbuvir) u Oktobru 2014).

Efikasnost leka je evaluirana kroz šest kliničkih studija koje su obuhvatale oko 2300 ispitanika sa hroničnom HCV infekcijom i bez ciroze jetre. Najčešći neželjeni efekti su osećaj umora, svrab, slabost i nedostatak energije, mučnina i problemi sa spavanjem.

Viekira Pak je proizvod farmaceutske kuće AbbVie Inc., SAD.

izvor: FDA, Drugs.com