Ospa je čest klinički znak. 

Grupa bolesti kod kojih je ospa pravilo uključuje sledeće bolesti: Morbilli, Rubella, Varicella, Variola, Exanthema subitum, Megalerythema epidemicum i Scarlatina. Sve nabrojane bolesti su virusne etiologije osim Scarlatine koja je izazvana piogenim streptokokom.

 


Zajedničke karakteristike virusnih osipnih bolesti

Uzročnici su virusi neotporni u spoljašnjoj sredini. Rezervoar je čovek a izvor infekcije nazofaringealni sekret u poslednjoj trećini inkubacionog stadijuma i tokom osipnog stadijuma. Prenose se kapljičnim putem. Sezona je jesen zima proleće. Bolest se javlja endemo-epidemijski

 

Patogeneza

 

 •  Generalizovano oboljenje
 •  Primarna i sekundarna viremija
 •  Virusi su dermotropni izazivaju egzantem i enantem
 •  Neurotropni
 •  Imaju teratogeno dejstvo na plod čoveka
 •  Imunitet je doţivotan osim kod Rubelle
 •  Prenosi se transplacentarno i prvih 6 meseci novorodjenčad zaštićena pasivnim antitelima.

 

Kliničke karakteristike

 

 •  Cikličan tok telesne temperature i ospa
 •  Inkubacioni period koji je asimptoman (asimptomatski)
 •  Kataralni stadijum
 •  Osipni stadijum
 •  Stadijum rekonvalescencije

 

OSIPNI STADIJUM

 •  PREDILEKCIONO MESTO
 •  ŠIRENJE OSPE
 •  U odnosu na delove tela
 •  Vremenski
 •  Da li štedi pojedine delove tela
 •  Morfologija ospe
 •  Evolucija eflorescencija
 •  Monomorfna polimorfna
 •  Distribucija ospe
 •  Koža u momentu izbijanja ospe
 •  Subjektivne smetnje
 •  Povlačenje ospe
 •  Promene na koţi posle povlačenja
 •  E N A N T E M

Ospa kao patognomoničan znak:

 •  rozeola kod trbušnog tifusa
 •  petehije kod meningokokne sepse
 •  U ovoj grupi bolesti ospa ima i prognostički značaj

Bolesti za koje treba znati da mogu imati ospu:

 • Mumps infekcija, EBV infekcija, Leptospiroza,
 • Enterovirusne infekcije

Bolesti kod kojih se ospa nikada ne javlja

 • difterija, tetanus, pertussis

Izvor:
Infektivne bolesti – Skripta za studente medicine
MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net