Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu leka Mavenclad (cladribine), u obliku tableta, u tretmanu relapsnih formi multiple skleroze (MS) kod odraslih, kao i kod sekundarno aktivne progresivne bolesti. Mavenclad se ne preporučuje kod pacijenata sa MS sa klinićki izolovanom formom bolesti. Iz sigurnosnih razloga lek se preporučuje za upotrebu kod pacijenata koji imaju neadekvatan odgovor, ili ne tolerišu, druge lekove u tretmanu MS.

MS je hronična, inflamatorna, autoimuna bolest centralnog nervnog sistema koja narušava komunikaciju između mozga i drugih delova tela. Većina pacijenata ima prve simptome MS između 20 i 40 godine života. MS je među najčešćim uzročnicima neurološke invalidnosti kod mlađih osoba, a češća je kod ženskog pola. Kod većine, MS počinje relapsno-remitentnim tokom, kod koje epizode pogoršanja funkcije (relapsi) se smenjuju periodima oporavka (remisija). Ove remisije ne moraju biti kompletne i mogiu ostavljati određen stepen invalidnosti kod pacijenata. Mnogi, ali ne i svi, pacijenti sa MS imaju određeni stepen invalidnosti koji se postepeno pogoršava tokom vremena. Kod pojedinaca, invalidnost može progredirati nezavisno od relapsa, proces koji se označava kao sekundarna progresivna MS (SPMS). Tokom prvih nekoliko godina procesa, mnogi pacijenti nastavljaju da imaju relapse, faza bolesti koja se označava kao aktivna SPMS. Aktivna SPMS je jedna od relapsnih formi MS, a lekovi koji su odobreni u tretmanu relapsih gormi MS se mogu koristiti u tretmanu aktivne SPMS.

Efikasnost leka Mavenclad je pokazana kroz kliničku studiju na preko 1300 pacijenata sa relapsnim oblikom MS, koji su imali makar jedan relaps u prethodnih godinu dana. Ovaj lek značajno smanjuje broj relapsa, kao i progresiju invalidnosti u poređenju sa placebom.

Mavenclad ima povišen rizik za malignitet i oštećenje fetusa, te se ne može koristiti kod pacijenata sa malignitetom. Kod pacijenata sa prethodnim malignitetom ili povišenim rizikom za malignitet, treba se dobro evaluirati benefit u odnosu na rizik od upotrebe leka. Lek se ne preporučuje trudnicama, kao ni kod žena i muškaraca u repoduktivnom stadijumu, koji ne planiraju da koriste kontracepciju tokom tretmana, kao i šest meseci nakon primenjene terapije, zbog potencijalnog otećenja fetusa. Druga upozorenja uključuju limfocitopeniju, povišen rizik od infekcija, hematološka toksičnost i supresija koštane srži, oštećenje jetre.

Najčesšći neželjeni efekti jesu respiratorne infekcije, glavobolje i limfocitopenija

Lek Mavenclad je proizvod farmaceutske kuće EMD Serono, Inc.

 

izvor