Aortna stenoza (suženje otvora aorte)
 – predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu.

ETIOLOGIJA:

 • reumatska groznica
 • urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom)
 • ateroskleroza
 • Svi etiološki oblici imaju sklonost ka ranoj kalcifikaciji aortnih zalistaka

PATOGENEZA:

Hemodinamski poremećaji zavise od stepena stenoze

 • Sve dok je otvor većI od ¼ normalnog, ne ispoljavaju se simptomi, zato što je povećan pritisak u levoj komori u toku sistole, a to održava zadovoljavajućI minutni volumen (MV)
 • Kada je otvor manji od ¼ normalnog (2,6-3,5cm2) dolazi do hipertrofije leve komore (LK), zbog opterećenja pritiskom
 • Pored hipertrofije LK dolazi i do porasta otpora u perifernim krvnim sudovima, da bi se održao srednji pritisak u aorti u granicama normale
 • Snažnije kontrakcije leve pretkomore (LP) učestvuju u boljem punjenju LK, kako bi se što duže održao normalan MV
 • Hipertrofisani miokard zahteva više O2, a skraćenje dijastole (zbog duge sistole), dovodi do smanjenja pritiska u koronarnim krvnim sudovaima, što je uzrok koronarnog bola u aortnoj stenozi
 • Dilatirana LK ne može da održI normalan MV, pa može doćI i do porasta pritiska u plućima sa slikom KONGESTIJE PLUĆA ili sa pojavom PLUĆNOG EDEMA

KLINIČKA SLIKA: dominantni su znaci insuficijencije levog srca

 • DISPNEA koja može imati oblik srčane astme ili edema pluća
 • ANGINA PECTORIS: javlja se i pri mirovanju
 • SINKOPE: zbog pada MV i protoka kroz mozak
 • BLEDILO LICA

 

FIZIKALNI NALAZ

 1. UDAR SRČANOG VRHA je pojačan (usled hipertrofije LK)
 2. SISTOLNI TRIL: palpacijom levog prekordijuma (2.MRP) i nad karotidama
 3. PULS a.radialis = PARVUS ET TARDUS (smanjene visine i spor); tj, puls na periferiji kasni u odnosu na S1 i male je amplitude
 4. Arterijski Pritisak je KONVERGENTAN = NIZAK SISTOLI i VISOK DIJASTOLNI pritisak
 5. POSTOJI SISTOLNI ŠUM koji se najbolje čuje nad aortnim ušćem i nad Erbom. Šum se bolje čuje kada bolesnik sedi. Upoređuje se sa glasom galeba i tipa je KREŠENDO-DEKREŠENDO (u prvoj ½ raste, a u drugoj ½ slabi)
 6. EJEKCIONI KLIK – rani sistolni (smanjuje se u čučećem položaju)
 7. Šum u aortnoj stenozi je pojačan čučeći, a oslabljen stojeći I pri naporu

EKG:

 • znaci hipertrofije LK
 • skretanje osovine ulevo
 • moguć AV blok II ili III stepena

RTG:

 • izduženo srce
 • hipertrofija LK
 • vrh srca je masivan
 • kalcifikacije zalistaka
 • ispupčen luk ascendentne aorte

KOMPLIKACIJE:

 • subakutni bakterijski endokarditis

DIFERENCIJALNA DG sistolnog šuma:

 • VSD, stenoza pulmonalne arterije, mitr. insuficijencija, anemija, hipertireoza, ciroza jetre, stenoza karotide

TERAPIJA:

 • ASIMPTOMATSKI OBLICI: izbegavanje napora, prevencija ednokarditisa, EHO i EKG kontrole na 6-12 meseci
 • SIMPTOMATSKI OBLICI: hirurgija (komisurotomija), balon-dilatacija, veštačka valvula

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, yalemedicalgroup.org,