Aortna insuficijencija (Insufficientia valvulae semilunaris aortae, aortna regurgitacija) – Usled nedovoljnog zatvaranja zalistaka dolazi do vraćanja manje ili veće količine krvi iz aorte u levu komoru (LK) u toku dijastole

ETIOLOGIJA:

 • reumatska groznica, sifilis,
 • bakterijski endokarditis, sistemske bolesti,
 • disekantna aneurizma ascendentne aorte,
 • trauma grudnog koša,
 • urođena aortna insuf. (udružena sa bikuspidnom valvulom)

PATOGENEZA:

 • Deformisani ili skvrčeni semilunarni zalisci nisu sposobni da u dijastoli zatvore aortni otvor, pa se krv vraća u levu komoru (LK). Kolika će se količina krvi vratiti, zavisi od insuficijencije perifernog vaskularnog otpora (ako je veći, više se krvi vraća), kao i od dužine dijastole (manja srčana frekvenca→duža dijastolaveća količina vraćene krvi)
 • LK je opterećena volumenom, pa dolazi do njene hipertrofije
 • Sistolni pritisak u aorti naglo raste i brzo dostiže vrh, ali zbog ulaska krvi u prazniju aortu (zbog vraćanja krvi u LK), on naglo i opadne (“Sistolni kolaps”), što se odražava na arterijski pritisak (TA) i na periferni puls
 • Nakon dilatacije i hipertrofije LK razvija se insuficijencija levog srca

KLINIČKA SLIKA:

 • slično kao u aortnoj stenozi, samo su napadi angine pectoris i sinkope ovde mnogo ređi.
 • Ovi bolesnici često osećaju palpitacije usled porasta MV i pulsacija velikih arterija.
 • U kasnom stadijumu bolesti mogu se javiti periferni edemi, hepatomegalija i ascit.

FIZIKALNI NALAZ:

 • RANI DIJASTOLNI ŠUM nad aortom ili Erbom. Počinje odmah nakon S2 i završava se pre S1. Dekrešendo je tipa (slabi). Šum se širi prema apeksu ili desnoj ivici sternuma. Duvajućeg je karaktera, pa se zove i aspirativni (jer imitira blagi udah). Zato je bitno da bolesnik kratko zaustavi disanje u ekspirijumu, da sedi lako nagnut napred.
 • U znatnijim regurgitacijama PROŠIREN JE UDAR VRHA, POMEREN NA DOLE i U LEVO
 • AUSTINFLINTOV ŠUM” = MITRALNI FUNKCIONI DIJASTOLNI ŠUM; nastaje zbog jakog udara ulazeće krvi (regurgitovane iz aorte) na prednji mitralni zalistak (čuje se iznad mitralnog ušća)
 • DIJASTOLNI ŠUM: se pojačava u čučećem i sedećem položaju (porast TA), dok se redukuje u stojećem stavu
 • Periferni puls je ALTUS ET CELER (visok i brz) = ”CORIGANOV PULS”
 • TA JE DIVERGENTAN (visok sistolni, nizak dijastolni arterijski pritisak)
 • OSTALI ZNACI:
  – Quinqeov kapilarni puls = ako lako pritisnemo nokat vidi se nailmenično bledilo i crvenilo
  – Musseov znak = klimanje glave u ritmu srčanih otkucaja
  – Durozieov znak = ako stetoskop pritisnemo na a.femoralis  distalno se čuje šum
  – Rosenbachov znak = pulscaije jetre sinhrono sa sistolom
  – Trauberov znak = sistolni šum nad a.femoralis

EKG:

 • hipertrofija LK
 • retko postoji blok leve grane

RTG:

 • aortna konfiguracija srca (“Patkasto srce”)
 • luk leve komore (LK) je jako izbočen
 • aortno dugme je istaknuto
 • srčani zaliv je konkavan
 • kalcifikacije zalistaka

KOMPLIKACIJE:

 • subakutni bakterijski endokarditis,
 • fibrilacije pretkomora

DIFERENCIJALNA DG:

 • ductus arteriosus
 • urođene anomalije koronarnih krvnih sudova
 • insuf. plućnih zalistaka

TERAPIJA:

 • ASIMPTOMATSKI = kao kod aortne stenoze
 • SIMPTOMATSKI = hiruški (veštačka valvula) ili medikamentozno (kao mitralna insuficijencija)

 

 

Izvor: MedSkripte, kardiol.com, yale.edu,