Električni impuls u miokardu stvara na površini tela određeno električno polje sa negativnim potencijalom (na onim mestima odakle je potencijal krenuo – nad desnim ramenom i desnom rukom) i pozitivnim potencijalom (nad delovima koji još nisu nadraženi – leva ruka i noga).

Bipolarni odvodi: registruju razliku u potencijalu između:

 • leve i desne ruke (D1)
 • desne ruke i leve noge (D2)
 • leve ruke i leve noge (D3).

Unipolrni odvodi ekstremiteta: registruju potencijal u vertikalnoj ravni nad:

 • desnom rukom (aVR),
 • levom rukom (aVL) i
 • levom nogom (aVF).

Unipolarni prekordijalni odvodi: registruju potencijale u horizontalnoj ravni u nivou:

 • desne pretkomore i komore (Vl, V2),
 • septuma (V3 – prelazna zona),
 • vrha srca (V4) i
 • levog srca (V5, V6).

 

p talas: aktivacija pretkomora, traje 0.06-0.15s, najveći u D2, dobro izražen uV1 i V2;
pQ segment: aktivacija AV nodusa;
pQ interval: vreme od aktivacija pretkomora do aktivacije komora, trajanja 0.12-0.2s;
QRS kompleks: depolarizacija septuma, endokarda, miokarda, epikarda desne pa leve komore, trajanje 0.08-0.10s. Mali R u Vl, V2, tranzitorna zona je u V3 (R=S), visok R u V4-V6.

Intrinsekoidna defleksija: od Q do vrha R: prostiranje impulsa kroz Purkinjeova vlakna desne i leve komore.

Od vrha R zupca nastaje mehanička kontrakcija miokarda;

 • ST segment: faza spore repolarizacije, apsolutna refrakternost, trajanja 0.27- 0.33 s.
 • T talas: faza brze repolarizacije, može biti negativan u D3.
 • QT interval: električna sistola: 0.35-0.42sec;
 • TP interval: električna dijastola.

INTERPRETACIJA ECG-a:

 • 1. Osovina
 • 2. Frekvenca – komorska i pretkomorska:
 • paroksizmalna komorska tahikardija,
 • paroksizmalna pretkomorska tahikardija,
 • fibrilacija pretkomora sa normalnim ritmom komora,
 • lepršanje pretkomora frek oko 300/min i
 • AV – blokom 2:1 – komorska frekvenca 150/min.
 • 3. Ritam:
 • sinusni,
 • nodalni,
 • ritam sinusa koronariusa,
 • apsolutna aritmija
 • 4. Hipertrofija pretkomora: desne → D2, leve → Dl;

Hipertrofija komora: desne  Rl+S5=10.5 leve  S1+R5=35

 • 5. Hipoksemija:
 • subendokardna ST depresija 1mm;
 • subepikardna negativan T talas;
 • transmuralni infarkt miokarda.
 • 6. Poremećaji ritma:  

           po tipu ekstrasistola (ES): 

 • VES (paroksizmalna tahikardija ako ih je ↑6 u nizu);
 • SVES supraventrikularne → nodalne ili atrijalne
 • Blokovi u sprovođenju:

a. sinoatrijalni blok
b. AV blok:

 • 1 st. trajanje pQ intervala duže od 0.2s.
 • 2 st. Weckenbackova periodika: PQ sve duži, pa QRS izostane; Mobitz II: pQ istog trajanja, QRS izostane;
 • 3 st. idioventrikularni ritam.

c. blok grane Hissovog snopa: QRS traje duže od 0.12s

 • kompletni blok desne grane: (r’R u V1; S u D1/V5/V6), inkompletni blok traje 0,10-0.12s;
 • kompletni blok leve grane: (Rr’ u V5/V6), inkompletni blok traje 0.10-0.12s
 • levi prednji hemiblok: Rl-S3, QRS 0.10-0.12s;
 • levi zadnji hemiblok: R3-S1, QRS 0,10-0.12s.
 • prednji bifascikularni blok: levi prednji hemiblok + blok desne grane.

 

Lezija perikarda:

 1. akutna: ST elevacija,
 2. subakutna: ST izoelektričan;
 3. hronična lezija: negativni T;

 

Embolije pluća – CPA (akutno plućno srce): S1/Q3/T3; ST denivelacija i negativni T u V1-V4 
(sve liči na dijafragmalni + anteriorni infarkt);

 

Emfizem pluća: p u Dl/D2/ aVF; desna osovina; tranzitoma zona u V5-V6

 

INFARKTI MIOKARDA: Q traje 0.04s i doseže visinu 1/3 R zupca (nekroza), ST elevacija (lezija), negativni T (ishemija); (Q=1/3R + ST↑ + T↓);

 • anteroseptalni (a.coronaria sin. ramus descedens) → Q u V1-V4;
 • anterolateralni (a. coronaria sin. ramus circumflexus) → Q u aVL, Dl, V5, V6;
 • dijafragmalni (a. coronaria dex) → Q u D2, D3, aVF;
 • posteriorni: visok R u Vl, ST denivelacija u Vl