Prof. dr SRBISLAV KNEŽEVIĆ, specijalista opšte hirurgije
Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika,Klinički centar Srbije

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Srbislav Knežević je rođen 21.11.1953. godine u Ćićevcu, Republika Srbija. Dana 08.02.1980 godine zaposlio se na II Hirurškoj klinici u Beogradu gde je iste godine započeo specijalizaciju iz opšte Hirurgije. Sada je zaposlen na Klinici za digestivne bolesti KCS na mestu načelnika odeljenja. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je od 1996. godine.

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je školske 1971/72. godine i studije je završio 1977. godine.

Specijalizacija: Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 24. 12. 1984. godine sa odličnim uspehom

Doktorat: Doktorsku disertaciju pod nazivom “Klinički i imunološki efekti autotransplantacije tkiva slezine” odbranio je 21.04. 1995. godine na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu pred komisijom u sastavu: prof. dr Miloš Popović (mentor), prof. dr Vasilije Kalezić i prof. dr Marija Mostarica Stojković

Dosadašnji izbori u nastavna zvanja:

 • Za asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 23.04.1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a ponovo izabran u isto zvanje 12.04.2000. i 31.03.2004.godine.
 • U zvanje docenta izabran 26.10.2004.godine. Ponovo biran u isto zvanje 24.12.2009. godine.
 • U zvanje vanrednog profesora izabran je 21.10.2010. godine, ponovo biran u isto zvanje oktobra 2015.g.
 • Redovni profesor je od 2016.godine.

Ostalo: Govori engleski i francuski jezik i poznaje rad na računaru.

Usavršavanje: U okviru stručnog usavršavanja, boravio je mesec dana u Hamersmith Hospital u Londonu, 1985. godine

Članstva: 

 • Član je udruženja hirurga Jugoslavije (UHJ),
 • Srpskog lekarskog društva (SLD)
 • Jugoslovenskog udruženja za endoskopsku hirurgiju (JUEH)
  kao i međunarodnih udruženja:
 • Euoropean Digestive Surgery,
 • International College of Surgeons i
 • International Gastro-Surgical Club (IGCS).