Klinički asistent dr Aleksandar Bogdanović
spec. abdominalne hirurgije

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Dr Aleksandar Bogdanović je rođen 27. jula 1981. godine u Vranju.
Zaposlen je kao hirurg specijalista Klinike za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Kliničkog centra Srbije. Član je dežurne hirurške ekipe Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije.

  • Medicinski fakultet u Beogradu upisao je 2000. godine a diplomirao 2007. sa srednjom ocenom 8,80.
  • Opšti lekarski staž obavio je u Kliničkom centru Srbije. Državni ispit je položio 2008. godine. Klinički staž je obavio na Klinici za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u periodu od 2010-2012. godine.
  • Specijalistički ispit iz abdominalne hirurgije položio je februara 2017. godine sa odličnom ocenom.

Izabran je u zvanje Kliničkog asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu marta 2018. godine, za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom.

STRUČNO-NAUČNI RAD

  • Specijalističke akademske studije iz oblasti digestivni sistem upisao je 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Miroslava Milićevića. Završni rad pod naslovom “Značaj ponovljenih resekcija jetre u hirurškom lečenju metastaza kolorektalnog karcinoma“ uspešno je odbranio 2016. godine pred komisijom u sastavu: prof. dr Miroslav Milićević, prof. dr Marinko Žuvela i doc. dr Vladimir Dugalić.

     

  • Doktorske akademske studije upisao je 2014. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti rekonstruktivne hirurgije. Temu doktorske disertacije pod naslovom ”Prognostički značaj biomarkera epitelno-mezenhimalne tranzicije kod metastatskog kolorektalnog karcinoma u jetri“ odobrilo je nastavno-naučno veće. Izrada je u toku.

Oblasti stručnog i naučnog interesovanja dr Aleksandra Bogdanovića su benigna i maligna stanja u hirurgiji jetre, pankreasa i žučnih vodova kao i ambulantno i bolničko lečenje kila trbušnog zida. Aktivno učestvuje u zbrinjavanju hitnih hirurških stanja u Urgentnom centru KCS-a. Autor je i koautor 9 stručnih radova u celosti objavljenih u referentnim stranim i domaćim časopisima (od toga tri na JCR listi i dva u bazi MEDLINE). Autor je i koautor 32 stručna rada iz zbornika međunarodnog i nacionalnog skupa. Prezentovao je četiri stručna rada na međunarodnim i domaćim skupovima. Recezent je u jednom međunarodnom časopisu. Održao je jedno predavanje po pozivu na međunarodnom stručnom hirurškom sastanku. Učestvovao je do sada u dve kliničke studije. Pohađao je više kurseva i seminara sa domaćim i međunarodnim učešćem u sklopu kontinuirane medicinske edukacije. U toku studijskog boravka u bolnici „Humanitas research hospital“ 2017. godine u Milanu, kod profesora Gvida Torzilija, završio je kurs Evropske škole hirurškog ultrazvuka.

By PROMO