Prof dr sci med Slavko V. Matić
Specijalista opšte hirurgije

 

 Osnovni biografski podaci:

 • Rođen u Beogradu, 9. IX 1963.
 • Osnovno i srednje obrazovanje: U Beogradu, škola “Kralj Petar I”, VIII i XIV Beogradska gimnazija, sve sa odličnim uspehom.
 • Fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 
 • Magistarske studije
  Smer: Bolesti Digestivnog sistema.
  Usmeni magistarski ispit položio maja 1997. godine sa odličnim uspehom.
  Magistarsku tezu pod naslovom “Procena operativne traume laparoskopske, mini–laparotomijske i klasične holecistektomije u lečenju kalkuloznog holecistitisa” odbranio juna 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Doktorat
  Doktorsku disertaciju pod nazivom “Operativne povrede žučnih vodova tokom laparoskopske holecistektomije” odbranio 1. juna 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • Specijalizacija
  Specijalizaciju iz Opšte hirurgije započeo oktobra 1990. i završio 1994. godine na Prvoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti digestivnog sistema KCS. Specijalistički ispit položio 17. aprila 1995. godine sa odličnim uspehom.

   

Radni odnos

 • Od juna 1990. godine na Institutu za hirurgiju KCMF, sada Prve hirurške klinike Instituta za bolesti digestivnog sistema KCS, u zvanju kliničkog lekara, lekara na specijalizaciji i potom hirurga specijaliste IX odeljenja.
 • Načelnik IX odeljenja za rekonstruktivnu hirurgiju žučnih puteva, hirurgiju pankreasa i slezine na Prvoj hirurškoj klinici KCS od 2009. godine.
 • Od septembra 1998. godine asistent na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu, od 2002. godine u drugom, i od 2006. u trećem izboru. Izabran u zvanje docenta na istoj katedri 17. marta 2009. godine, reizabran u isto zvanje 2013. godine.
 • U zvanje vandrednog profesora Katedre Hirurgije sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran Jula 2015. godine
 • Rukovodilac nastavne baze Prva hirurška klinika Katedre hirurgije sa anesteziologijom od 2009. godine. Zamenik šefa Katedre Hirurgije sa anesteziologijom od Oktobra 2015. godine.

Stručno usavršavanje

 • Univerzitet u Beogradu, subspecijalizacija iz digestivne hirurgije, 2000.
 • Interuniversity Course of organ transplantation, Rim, Italija, 1995.
 • Basic laparoscopic surgical procedures, Bangkok, Thailand, 1995.
 • Bazični kurs laparoskoske hirurgije, JUEH, Beograd, 1996.
 • Napredni kurs laparoskoske hirurgije, JUEH, Novi Sad, 1998.
 • Hepatobiliopancreatic Surgery course, Hammersmith hospital, London, UK, Novembar 2002.
 • Kurs abdominalnog ultrazvuka, Novi Sad, Oktobar 2003.
 • Advanced laparoscopic surgery and laparoscopic bariatric surgery training, Sachsenhausen hospital, Frankfurt am Main, Germany, 4 meseca tokom 2003 i 2004
 • Ethicon Endo-Surgery Institute, Cincinnati, OH, USA 2010
 • Advanced laparoscopy course, Monfalcone, Italia, 2008 and Rijeka, Croatia 2011.
 • Management of Infectious diseases in General Surgery and solid organ transplantation, Rome Italy 2013
 • Laparoscopic CBD exploration Postgraduate Hands-on course, Belgrade, 2013
 • Pancreatic resections: The 2013 update. Milano, Italy, 2013
 • Pancreatic tumor resections advanced course. Barcelona, Spain, 2013

Reference

 • Autor ili koautor u 118 stručnih i naučnih radova. 14 publikacija in extenso u časopisima sa JCR liste, kumulativni IF 16.553, 20 radova citiranih u Medline-u. Koautor jednog udžbenika, autor ili koautor 16 poglavlja u udžbenicima.

Projekti

 • Projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije broj 175018 – istraživač saradnik.
 • Nosilac projekta: Prof. dr Vladimir Obradović, Institut za nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • Naziv projekta: Funkciono – morfološka i hemodinamska ispitivanja različitih oboljenja i poremećaja konvencionalnim metodama nuklearne medicine i pozitronskom emisionom tomografijom.

Professionalna udruženja

 • Udruženje Endoskopskih Hirurga Srbije (UEHS)
 • Srpski Pankreaski Klub (SPC)
 • European-African Hepato-Pancreatico-Biliary Association (E-AHPBA)
 • European Pancreatic club (EPC)
 • Yugoslav association for Endoscopic Surgery (JUEH)
 • Surgical section of Serbian Medical Society (SLD)
 • Society for coloproctology of Yugoslavia (SCPY)

Stručne aktivnosti

 • Jedan od vodećih laparoskopskih hirurga u Srbiji i začetnika bazičnih i naprednih laparoskopskih hirurških procedura u okviru Kliničkog centra Srbije. U redovni operativni program Prve hirurške klinike uveo je nove operativne procedure, kao što je laparoskopska splenektomija, laparoskopska intraoperativna holangiografija, laparoskopske resekcije rektuma, sigmoidnog i levog kolona, laparoskopski pristup rešavanju holedoholitijaze, kombinovani laparo-endoskopski tretman bilijarnog peritonitisa, laparoskopska cefalična duodenopankreatektomija i distalna pankreatektomija, laparoskopska apendektomija, laparoskopske fenestracije cisti i operacije ehinokoka jetre, kao i single incision laparoskopska holacistektomija. Uveo nekoliko tehničkih inovacija u izvođenju laparoskopskih operacija.
 • Instruktor i mentor za praktičnu obuku za izvođenje laparoskopskih operativnih zahvata u okviru JUEH-a (EAES endorsed). Kao instruktor praktično obučavao više od 20 specijalista i lekara na specijalizaciji Prve hirurške klinike za izvođenje laparoskopskih operacija.
 • Učestvovao u formiranju odeljenja i službi za laparoskopsku hirurgiju i obuci hirurga specijalista u medicinskim centrima u Srbiji i Republici Srpskoj.
  Predvodi tim koji rešava najkomplikovaniju hiruršku problematiku iz oblasti hirurške patologije žučnih puteva, pankreasa i jetre.

Ostale aktivnosti

 • Član redakcionog odbora i tehnički urednik Acta Chirurgica Iugoslavica.
 • Tehnički urednik više knjiga, monografija i udžbenika Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao što su Hirurgija tankog creva (M. Popović i sar, 1999), Hronika hirurgije u Srbiji (R. Čolović i sar, 2002), Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga II (R. Čolović i sar, 2005), Latinski jezik za studente medicine (R. Matić, više izdanja), Medicinska terminologija – latinski jezik za studente medicine (R. Matić, 2006), Nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu, knjiga III (R. Čolović i sar, 2006).
 • Član organizacionog odbora više naučnih skupova u zemlji sa međunarodnim učešćem, između ostalog Second International conference of Serbian and Romanian Surgeons 2007 godine, poslednja tri simpozijuma Društva Koloproktologa Jugoslavije (2002, 2004 i 2006. godine), Centralno Evropskog kongresa Koloproktologa 2004. godine, kao i Evropsko – Afričkog kongresa Hepatobiliopankreasnog udruženja (E-AHPBA)

Posebna interesovanja

 • Hirurgija žučnih puteva, jetre i pankreasa. Laparoskopska hirurgija hepato-bilijarnog trakta i pankreasa, slezine i digestivnog trakta.

 

By PROMO