Američka agencija za lekove (FDA) je decembra ove godine odobrila upotrebu leka Tagrisso (osimertinib) kao prvog adjuvantnog tretmana u lečenju bolesnika sa ne-sitnoćelijskim karcinomom pluća (non-small cell lung cancer – NSCLC), čiji tumor ima određeni tip genske mutacije. Ovaj lek omogućuje tretman sa ciljanom terapijom u ranijim i potencijalno kurativnijim stadijumima NSCLC.

Karcinom pluća je jedan od najčešćih tipova karcinoma i vodeći uzročnik umiranja od karcinoma širom sveta. U SAD se godišnje registruje preko 230.000 slučajeva karcinoma pluća kod odraslih, a od tog broja gotovo 76% jesu NSCLC. Oko 20% bolesnika sa NSCLC imaju mutaciju EGFR (receptor epidermalnog faktora rasta), a to su mutacije proteina koji uzrokuje ubrzan rast ćelije, samim tim sledstveno, pomaže širenju karcinoma. Iako gotovo većina bolesnika sa dijagnostikovanim NSCLC imaju neresektabilni tumor, 30% ima resektabilnu bolest; stoga će ovi bolesnici biti kandidati za adjuvantu terapiju lekom Tagrisso nakon odstranjenja tumora (u SAD procenjuje se da je to oko 10.000 bolesnika godišnje). Tagrisso je inače 2018.godine odobren kao lek prve terapijske linije kod bolesnika sa metastatskim NSCLC čiji tumor ima deleciju EGFR egzona 19 ili mutaciju L858R egzona 21.

Evaluacija leka je sprovedena randomizovanom, dvostruko slepom, placebo-kontrolisanom studijom sa bolesnicima u ranim stadijumom NSCLC i delecijom egzona 19 ili pozitivnom mutacijom L858R egzona 21, a kod koji je tumor prethodno uklonjen u celosti. Efikasnost leka je pokazana vremenom koje je potrebno da prođe do ponovne pojave karcinoma ili smrti od bilo kod drugog uzroka. Bolesnici koji su primali ovaj lek su imali 80% manje šanse od ponovne pojave bolesti, u poređenju sa bolesnicima koji su primali placebo.

Najčešći neželjeni efekati ovog leka su: dijareja, svrab, suvoća kože, sušenje usta, kašalj, mučnina, zapaljenje oka, poremećaji srčanog ritma; lek se ne preporučuje za upotrebu kod trudnica zbog mogućih oštećenja ploda.

Lek Tagrisso je proizvod farmaceutske kuće AstraZeneca.

izvor – FDA