Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak, hypertensio arterialis) je najčešće hronično oboljenje savremenog čoveka; udružena je sa porastom oboljevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti.

Postoje dve osnovne grupe regulatornih mehanizama i nekoliko sporednih:

 1. NERVNI MEHANIZMI:

  – Baroreceptori u aorti i karotidnim arterijama (na istezanje oni reaguju povišenjem frekvencije)
  – Hemoreceptori (karotidna i aortna telašca)
  – Refleksi pretkomora i a.pulmonalis (venski reflexksi)
  – Mehanička reakcija centralnog nervnog sistema (CNS-a)

 2. HUMORALNI MEHANIZMI:

  – Noradrenalin
  – Adrenalin
  – ADH (antidiuretski hormon)

  Ovi mehanizmi (pod 1 i 2) deluju za nekoliko sekundi, Kroz nekoliko minuta ili sati, deluju sledeći mehanizmi:

 3. STRES RELAKSACIJA KRVNIH SUDOVA:

  – Mehanizam pomeranja tečnosti (centralizacija krvotoka)
  – Promena volumena cirkulišuće tečnosti (atrijalni natriuretski peptid)

 4. RENINANGIOTENZINALDOSTERON
  je mehanizam koji se uključuje posle nekoliko sati

 

 Arterijska hipertenzija je stanje povećanog arterijskog pritiska iznad 140/90 mmHg. Vrednosti između 141-159 mmHg za sistolni i 90-94 mmHg za dijastolni pritisak nazivaju se GRANIČNE VREDNOSTI (granična hipertenzija); tj LABILNA HIPERTENZIJA

KLINIČKA HIPERTENZIJA postoji samo ako su vrednosti sistolnog pritiska preko160 mmHg, a dijastolnog preko 95 mmHg

 

ETIOLOŠKA PODELA:

 1. FUNKCIONALNA HIPERTENZIJA: 
  javlja se u trudnoćI, hipertireozi, cirozi jetre, anemiji, starosti, kod dece, u kompletnom AV bloku
 2. SEKUNDARNA (SIMPTOMATSKA) HIPERTENZIJA nastaje usled:

  2.1. Bolesti bubrega: renovaskularna hipertenzija (bolesti a.renalis), glomerulonefritisi, policistični bubrezi, TBC bubrega, tumori koji luče renin2.2. Endokrine bolesti: Kušingov sindrom (Syndroma Cushing), primarni aldosteronizam, feohromocitom, akromegalija, dijabetes, hiperparatireoidizam2.3. Bolesti kardiovaskularnog sistema: koarktacija aorte2.4. Neuropsihijatrijski poremećaji: povišenje intrakranijalnog pritiska, psihogeni poremećaji2.5. Jatrogeni uzroci: terapija kortikosteroidima, tiroksinom, amfetaminima, kontaceptivi

 3. ESENCIJALNA HIPERTENZIJA

  – Preveliki unos Na
  – Nenormalna regulacija zapremine telesne tečnosti
  – Disregulacija sistema renin-angiotenzin
  – Oštećena sinteza aldosterona
  – Bubrežne anomalije
  – Porast UD
  – Primarni defekt na nivou arteriola

KLINIČKA SLIKA:

 

 1. POČETNA, LABILNA ILI GRANIČNA HIPERTENZIJA: najčešće bez simptoma ili su oni oskudni i postoje samo u periodu rasta arterijskog pritiska:
  – Uznemirenost, glavobolja, zamor
  – Epistaksa, dispnea na napor
 2. UMERENA HIPERTENZIJA: uz gore navedene znake javljaju se i: 
  zujanje u ušima, palpitacije, tahikardija, 
  osećaj pritiska u grudima (zbog opterećenja leve komore porastom arterijskog pritiska)
 3. TEŠKA, KLINIČKI IZRAŽENA HIPERTENZIJA: uz sve navedeno, postoje i znaci komplikovane hipertenzije:
  – Srce: bol u grudima anginoznog tipa (opterećena leva komora ili pridružena koronarna bolest)
  – Periferne arterije: suženje arterija, pa klaudikacije
  – CNS: glavobolja (potiljačna, pulsirajuća) koja ne reaguje na terapiju; konfuzno stanje, poremećaj vida, neurološki ispadi (hemipareze, hemiplegije; zbog krvarenja, tromboza ili embolija); hipertenzivna encefalopatija
  – Bubrezi: u malignoj hipertenziji dolazi do insuficijencije bubrega pa potom i do smrt

 

EKG

 • ograničena i labilna hipertenzija – tahikardija
 • Čuje se S4 tj atrijalni srčani galop
 • znaci slabljenja leve komore (zbog opterećenja)
 • znaci hipertrofije leve komore;
 • naglašen A2

 

PALPATORNO:

 • nalazimo proširen ictus, poremen ulevo za 2-3 prsta.
 • Vremenom dolazi do insuficijencije leve komore, pa bolesnik se nalazi često kraj otvorenog prozora (kao se bori za vazduh) sa pepeljasto-cijanotičnom bojom lica, dispneom i tahipneom, a u najtežim slučajevima  znaci edema pluća (penušav-sukrvičav ispljuvak)

 

RTG:

 • hipertrofija levog srca

EHOKARDIOGRAFIJA/ANGIOGRAFIJA:

Pregled sudova očnog dna (Fundus hipertonicus):

 1. stepen: početna stenoza, izvijuganost sa segmentnim suženjima
 2. stepen: izraženo suženje arterija
 3. stepen: hemoragije i eksudati
 4. stepen: edem papile

 

LABORATORIJA:

 • stanje bubrega (diureza, proteinurija, elektoliti),
 • glikemija, trigliceridi

 

PODELA PREMA KLINIČKOJ SLICI:

 

 1. GRANIČNA HIPERTENZIJA (140-160 / 90-95 mmHg)

  Bez promena na očnom dnu, EKG-u i bubrezima

 2. BLAGA HIPERTENZIJA (160-180 / 95-114)

  Fundus hipertonicus 1. ili 2.stepena
  EKG: umerena hipertrofija leve komore
  Bubreg je normalan

 3. SREDNJE TEŠKA HIPERTENZIJA (181-191 / 115-130)

  Fundus hipertonicus 1. ili 2. stepena
  EKG: Izražena hipertrofija leve komore
  Proteinurija, pad glomeluralne filtracije

 4. TEŠKA HIPERTENZIJA (191 i više / 131 i više)

  Fundus hipertonicu 3.stepena
  EKG: Jako izražena hipertrofija leve komore
  Bubreg ozbiljno oštećen

 5. MALIGNA HIPERENZIJA (191 i više / 131 i više)

  Fundus hipertonicu 4.stepena
  Insuficijencija srca
  Insuficijencija bubrega

KOMPLIKACIJE:

 1. Srce i koronarne arterije: hipertrofija leve komore i leve pretkomore, insuficijencija leve komore koja prerasta u globalnu insuficijenciju, poremećaji ritma, koronarna bolest
 2. Ateromatozne promene na krvnim sudovima
 3. Disekcija aorte
 4. Cerebralni krvni sudovi: tromboze, embolije, hemoragije, infarkt mozga
 5. Bubrežni krvni sudovi: tromboze, embolije, hemoragije, infarkt bubrega
 6. Krvni sudovi ekstremiteta: klaudikacije, gangrena
 7. Krvni sudovi očnog dna: fundus hipertonicus do slepila

 

TERAPIJA

– je potrebna ako je dijastolni Pa > 104 mmHg

 • 1. HIGIJENSKO-DIJETETSKI REŽIM
  –  smanjiti unos soli
  – redukcija telesne mase
  – prestanak pušenja
  – umerena fizička aktivnost
 • Ovim merama koriguje se granična, labila hipertenzija; ako se za 3-6 meseci dijastolni pritisak ne smanji ispod 90 mmHg, započinje se medikamentozna terapijom
 • 2. MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA
  Najčešće se počinje jednim lekom (diuretik ili beta blokator) koji se daje od dve do nekoliko nedelja, ako izostane efekat, uvodi se drugi lek (npr ACE inhibitor), a ako ni on ne daje rezulatate, kroz dve nedelje uvodi se i trećI lek (vazodilatator, ganglijski blokator)

  *1* DiureticiArifon, Lasix, Triamteren, Aldactone A*2* Inhibitori ugljene anhidrazeAcetazolamid*3* Adrenergički blokatori: 
         ALFA blokatori (Fentolamin, Prazosin)
         BETA blokatori (InderalPrinorm)
         Blokatori adrenegr.neurona (Gvanetidin)*4* Ganglijski blokatori: Pentolinijum*5* VazodilatatoriDiazoxid, Hidralazin, Dilatiazem, Verapamil*6* ACE inhibitoriKaptoprilEnalapril

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape,