Medijastinum (sredogruđe) je ispunjen masnim i vezivnim tkivom. Mnogi tumori pokazuju predilekciju za ovaj prostor. Medijastinum se deli na:

 1. Prednji medijastinum, čine ga: 

  prednje-gornji medijastinum (ispred traheje (dušnika)), 

  prednje-donji medijastinum (ispred srca)

 2. Srednji medijastinum: zona srca, traheje i velikih krvnih sudova i limfnih žlezda
 3. Zadnji medijastinum: iza traheje i srca, a ispred kičme

 

KLINIČKA SLIKA TUMORA MEDIJASTINUMA

 

Primarni benigni tumori medijastinuma su asimptomatski i otkrivaju se slučajno. Kada se znaci jave, oni su posledica veličine, lokalizacije i načina rasta tumora.

 • Kompresija na traheju dovodi do dispneje i kašlja
 • Kompresija na velike bronhe → sekundarne pneumonije
 • Kompresija na gornju šuplju venu (v.cava superior)  venski zastoj u gornjem delu tela
 • Lezija n.recerensa  promuklost
 • Pritisak na zadnji zid grudnog koša  dorzalni bol i interkostalne neuralgije
 • Povrede n.phrenicusa  elevirana dijafragma…

Osim simptoma uslovljenih lokalizacijom tumora, postoje i znaci vezani za specifičnu prirodu tumora:

 • mijastenični sindrom (timom),
 • znaci fistule kod perforacije cista…

 

Maligne tumore prate opšti znaci:

 • kaheksija,
 • slabost,
 • temperatura

Radiografska slika tumora medijastinuma

 • Vide se kao ovoidne ili okrugle kompaktne mase vezane za senku sredogruđa, a na profilu se vide: napred, pozadi ili središno

DIJAGNOZA tumora medijastinuma

 • Osnovno je učiniti nativni snimak u PA poziciji grudnog koša, skener (CT), magnet (NMR), ultrazvuk, a po potrebi i angiografija, aortogfafija, kavografija…
 • Neophodna je i biopsija promene (perkutana i medijastinoskopija, torakoskopija)

LEČENJE tumora medijastinuma:

 • Oko 30% medijastinalnih tumora je maligno. Operacijom benignih tumora postiže se izlečenje, dok svaki maligni tumor ima svoj terapijski protokol.

 

PREDNJI MEDIJASTINUM

 1. retrosternalna struma
 2. tumori timusa
 3. teratomi
 4. lipomi
 5. limfomi
 6. perikardijalne ciste
 7. hemangiomi, limfangiomi
 8. semiomi, horiokarcinomi
 9. vaskularne lezije, aneurizme
 10. dijafragmalna hernija

 

Retrosternalna struma:

 • Benigne nodularne i difuzne strume mogu se u 1-3% širiti i retrosternalno
 • Tada se vide kao ograničeni inkapsulirani tumori sa poljima degeneracije i cistama
 • Većina je asimptomatska, retki su znaci kompresije traheje, gornje šuplje vene ili ezofagusa

Tumori timusa:

 • Benigni tumori su lobulirane građe i dobro ograničeni
 • Mogu maligno alterisati, kada dominira invazivan rast
 • Kod 1/3 dominira mijastenični sindrom, ednokrina disfunkcija i imunološki ispadi
 • Radiografski se vide kao ovalne senke uz senku srca i velikih krvnih sudova
 • Terapija je hiruška

 

 

Teratomi:

 • Benigni tumori ili dermoidne ciste su germinativni tumori sa elementima ekto-, mezo- i endodermalne strukture
 • Dobro ograničeni vs. nehomogene građe i često srasli sa okolinom
 • Otkrivaju se slučajno ili zbog komplikacija (infekcije, fistula ili krvarenja (hemoragije))
 • Maligni teratomi pokazuju više solidne strukture nego benigni tumori; 
  često su veliki i lako se otkrivaju; 
  najčešćI su u 2. i 3.deceniji; 
  prognoza im je izuzetno loša

 

Lipomi, fibromi:

 • retki su tumori
 • Lipom u prednje-donjem medijastinumu neophodno je diferencirati od prednje dijafragmalne hernije sa prolapsom mezenterijuma i creva

 

 

SREDNJI MEDIJASTINUM

 1. limfomi
 2. sarkoidoza
 3. tuberkuloza
 4. metastaze karcinoma
 5. bronhogene ciste
 6. hijatus hernija

 

 

Bronhogene, perikardijalne, ezofagealne ciste:

 • Po patogenezi su slične i obložene su odgovarajućim epitelom
 • Otkrivaju se slučajno ili kod komplikacija
 • Perikardna cista  desni kardiofrenični ugao
 • Bronhijalna cista → uz glavne bronhe
 • Ezofagealna cista → u zadnjem medijastinumu
 • Lečenje je hiruško

 

 

Limfomi

 • su najčešćI tumori medijastinuma;
 • To su neoplazme retikuloendotelnog sistema
 • Prikazuju se kao asimetrično uvećane limfne žlezde ili masivni tumori srednjeg i srednje-donjeg medijastinuma

 

 

ZADNJI MEDIJASTINUM

 1. neurinomi
 2. oboljenja ezofagusa (jednjaka)
 3. hladni apsces
 4. aneurizma aorte
 5. meningokele

 

 

Neurinomi:

 • su najčešćI tumori zadnjeg medijastinuma
 • Otkrivaju se slučajno ili zbog dorzalnog bola
 • Vide se kao dobro ograničene ovalne mase uz kičmeni stub
 • Češći su kod dece, kada su češće i maligni

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,