Tumori bubrega čine 1%-3% svih malignoma. Od toga su kod odraslih 85% adenokarcinomi bubrega (hipernefromi), dok ostatak predstavljaju tumori prelaznog epitela (12%), Wilmsov tumor (najčesći kod dece) i različite vrste sarkoma (3%). Češći je kod muškaraca nego kod žena, u odnosu 2:1. Obično nastaje u dobi između 50 i 70 godina, iako su opisani i kod mlađih osoba, pa i dece.


Uzrok nastanka tumora bubrega je nepoznat, iako se razmatraju brojni hormonski, genetski i spoljnji činioci.

Pušenje predstavlja značajan riziko-faktor u njegovom nastanku. Takođe su gojaznost i pretrano uzimanje analgetika povezani sa većom učestalošću ove neoplazme. Incidenca je veća kod radnika u industriji kože i obuće, kao i osoba izloženih delovanju azbesta.

Klinička slika: Klasičan trijas simptoma renalnog karcinoma je: hematurija, abdominalna masa i kostovertebralni bol, ali se on nalazi kod svega 19% pacijenata. Renalni karcinom može dugo vremena ostati asimptomatski. 
Najčešći simptom je bezbolna hematurija (50% pacijenata), koja nastaje spontano i može biti prolazna. Tupi bol u slabini se javlja kod trećine pacijenata. Palpabilna tumorska formacija se retko nalazi i znak je veoma uznapredovale bolesti. 


Kod pacijenata sa diseminovanom bolešću mogu se javiti simptomi uzrokovani metastazama, kao što su bolovi u kostima, neurološki poremećaji, kašalj. 


Kod određenog broja pacijanata (oko 25%) zapažaju se sistemski znaci (paraneoplastični sindrom), kao što je anemija, povišena temperatura, kaheksija, poremećaj funkcije jetre i metabolizma minerala, policitemija.

Dijagnoza: anamneza, fizikalni pregled, laboratorija, intravenska pijelografija sa nefrotomografijom, UZV, CT, NMR, bubrezna angiografija.

Terapija: Generalno se može reći da je tretman izbora kod lokaliziranog tumora bubrega radikalna nefrektomija uz preoperativnu embolizaciju glavne renalne arterije. Radioterapija nije delotvorna. Metastaze se leče davanjem vinblastin+nitrozourea, mada daje slab efekat, i imunoterapijom.

Robsonova klasifikacija:

  1. Stadijum – tumor unutar bubrežne kapsule
  2. Stadijum – invazija kapsule, ali unutar Gerotove fascije
  3. Stadijum

    IIIa – zahvaćene bubrežne vene, 
    IIIb – zahvaćeni limfni čvorovi.

  4. Stadijum – udaljene metastaze