PH Srbija – PLUĆNA HIPERTENZIJA SRBIJA je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapreživanja zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom, edukacije pacijenata i njihovih porodica.

To su sledeći ciljevi i zadaci:

 • Unapređivanje zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom
 • Edukacija  njihovih porodica
 • Organizovanje aktivnosti i okupljanja PH pacijenata, javno zalaganje za promenu svesti, navika u pogledu postupanja sa pacijentima koji boluju od plućne hipertenzije.
 • Prikupljanje  naučne i stručne literature u oblasti zdravstvene nege pacijenata sa PH.
 • Organizovanje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti PH.
 • Objavljivanje brošura, knjiga, vođenje web sajta i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na bolju zdravstvenu zaštitu i dostupnost informacija i doktorskih timova za pacijente sa plućnom hipertenzijom, a u skladu sa zakonom.
 • Organizovanje stručnjaka i doktora za rad na edukaciji i boljoj informisanosti pacijenata i njihovih porodica.
 • Saradnja sa timovima iz inostranstva i pokušaj dobijanja prava na druge, u svetu, odavno dostupne lekove za plućnu hipertenziju, koji u Srbiji još uvek nisu dostupni, i time produžetka života i poboljšavanja kvaliteta života pacijenata sa PH.
 • Saradnja sa univerzitetima, klinikama, Ministarstvom zdravlja, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemji i inostranstvu koje se bave problemima retkih bolesti, a posebno plućnom hipertenzijom.
 • Podizanje svesti građana o transplantaciji organa (jedinom krajnjem medicinskom rešenju za PH).
 • Zastupanje intresa članova Udruženja pred lokalnim i repubičkim organima;
 • Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugrdske i međunarodne saradnje i razmene znanja, iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima;
 • Ostvarivanje svih ostaih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju  ili promociji pitanja od značaja za Organizaciju Plućna hipertenzija Srbija.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje preuzima sledeće oblike aktivnosti:

 • Preduzimanje svih adekvatnih mera i aktivnosti za ostvarivanje društveno odgovornih ciljeva  i ciljeva Udruženja, kroz aktivan rad organa Udruženja i članova Udruženja.
 • Udruženje preuzima sve druge vidove aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima i principima rada udruženja Plućna hipertenzija Srbija.

Krajem 2015-te smo postali deo mnogo većeg evropskog tima tj organizacije PH Europe i u saradnji sa njima, trudimo se da pomognemo pacijentima obolelim od ove retke bolesti. 

Naša web strana je: www.phserbia.rs
Naš email je: office@phserbia.rs