D10
Dobroćudni tumor usne,usta i ždrela
Neoplasma benignum labii,oris et pharyngis
D10.0
Dobroćudni tumor usne
Neoplasma benignum labii
D10.1
Dobroćudni tumor jezika
Neoplasma benignum linguee
D10.2
Dobroćudni tumor dna usta
Neoplasma benignum basis oris
D10.3
Dobroćudni tumor drugih delova usta
Neoplasma benignum partium oris ,aliarum
D10.4
Dobroćudni tumor krajnika
Neoplasma benignum tonsillae
D10.5
Dobroćudni tumor drugih delova usnog ždrela
Neoplasma benignum oropharygis,partium aliorum
D10.6
Dobroćudni tumor nosnog dela ždrela
Neoplasma benignum nasopharyngis
D10.7
Dobroćudni tumor donjeg dela ždrela
Neoplasma benignum hypopharyngis
D10.9
Dobroćudni tumor ždrela,neoznačen
Neoplasma benignum pharyngis,non specificatum
D11
Dobroćudni tumor velikih pljuvačnih žlezda
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum
D11.0
Dobroćudni tumor doušne pljuvačne žlezde
Neoplasma benignum glandulae parotidis
D11.7
Dobroćudni tumor drugih velikih pljuvačnih žlezda
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum
D11.9
Dobroćudni tumor velike pljuvačne žlezde, neoznačen
Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum
D12
Dobroćudni tumor debelog creva, zadnjeg creva, čmara i čmarnog kanala
Neoplasma benignum coli,recti, ani et canalis analis
D12.0
Dobroćudni tumor slepog creva
Neoplasma benignum caeci
D12.1
Dobroćudni tumor crvuljka
Neoplasma benignum appendicis
D12.2
Dobroćudni tumor uzlaznog dela debelog creva
Neoplasma benignum coli ascendentis
D12.3
Dobroćudni tumor poprečnog dela debelog creva
Neoplasma benignum coli transversi
D12.4
Dobroćudni tumor silaznog dela debelog creva
Neoplasma benignum coli descendentis
D12.5
Dobroćudni tumor izvijenog dela debelog creva
Neoplasma benignum coli sigmoidis
D12.6
Dobroćudni tumor debelog creva neoznačen
Neoplasma benignum coli,non specificatum
D12.7
Dobroćudni tumor spojnice pravog i uvijenog creva
Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis
D12.8
Dobroćudni tumor zadnjeg creva
Neplasma benignum recti
D12.9
Dobroćudni tumor čmara i čmarnog kanala
Neoplasma benignum ani et canalis analis
D13
Dobroćudni tumor drugih delova za varenje
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum
D13.0
Dobroćudni tumor jednjaka
Neoplasma benignum oesophagi
D13.1
Dobroćudni tumor želuca
Neoplasma benignum ventriculi
D13.2
Dobroćudni tumor dvanaestopalačnog creva
Neoplasma benignum duodeni
D13.3
Dobroćudni tumor drugih delova tankog creva
Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum
D13.4
Dobroćudni tumor jetre
Neoplasma benignum hepatis
D13.5
Dobroćudni tumor vanjetrenih žučnih puteva
Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum
D13.6
Dobroćudni tumor gušterače
Neoplasma benignum pancreatis
D13.7
Dobroćudni tumor endokrinog dela guštera
Neoplasma benignum pancreatis endocrini
D13.9
Dobroćudni tumor delova sistema za varenje, neoznačen
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum
D14
Dobroćudni tumor srednjeg uva i organa za disanje
Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum
D14.0
Dobroćudni tumor srednjeg uva, nosne šupljine i nosnih sisnusa
Neoplasma benignum auris medine,cavi nasi et sinuum nasi
D14.1
Dobroćudni tumor grkljana
Neoplasma benignum laryngis
D14.2
Dobroćudni tumor dušnika
Neoplasma benignum tracheae
D14.3
Dobroćudni tumor dušnice i pluća
Neoplasma benignum bronchi et pulmonis
D14.4
Dobroćudni tumor disajnog sistema neoznnačen
Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum
D15
Dobroćudni tumor drugih organa grudne duplje
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum
D15.0
Dobroćudni tumor grudne žlezde
Neoplasma benignum thymi
D15.1
Dobroćudni tumor srca
Neoplasma benignum cordis
D15.2
Dobroćudni tumor sredogruđa
Neoplasma benignum mediastini
D15.7
Dobroćudni tumor drugih označenih organa grudne duplje
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum
D15.9
Dobroćudni tumor organa grudne duplje, neoznačen
Neoplasma benignum organorum intrathoracaliumn non specificatum
D16
Dobroćudni tumor kosti i zglobne hrskavice
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli
D16.0
Dobroćudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke
Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris
D16.1
Dobroćudni tumor kratkih kostiju ruke
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris
D16.2
Dobroćudni tumor dugih kostiju noge
Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris
D16.3
Dobroćudni tumor kratkih kostiju noge
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris
D16.4
Dobroćudni tumor kostiju glave i lica
Neoplasma benignum ossium cranii et faciei
D16.5
Dobroćudni tumor donje vilice
Neoplasma benignum mandibulae
D16.6
Dobroćudni tumor kičmenog stuba
Neoplasma benignum columnae vertebralis
D16.7
Dobroćudni tumor rebra, grudne kosti i ključnjače
Neoplasma benignum costae,sterni et claviculae
D16.8
Dobroćudni tumor kostiju karlice, krsne i trtične kosti
Neoplasma benignum ossium pelvis,ossis sacri et ossis coccygis
D16.9
Dobroćudni tumor kosti i zglobne hrskavice, neoznačen
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum
D17
Dobroćudni tumor masnog tkiva
Neoplasma benignum lipomatosum
D17.0
Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva glave, lica i vrata
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli
D17.1
Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva trupa
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci
D17.2
Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva udova
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis
D17.3
Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva drugih lokalizacija
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum
D17.4
Dobroćudni tumor masnog tkiva organa grudne duplje
Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium
D17.5
Dobroćudni tumor masnog tkiva trbušnih organa
Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium
D17.6
Dobroćudni tumor masnog tkiva semene vrpce
Neoplasma benignum lipomatosum funici spermatici
D17.7
Dobroćudni tumor masnog tkiva drugih lokalizacija
Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum
D17.9
Dobroćudni tumor masnog tkiva,neoznačen
Neoplasma benignum lipomatosum,non specificatum
D18
Tumor krvnih sidova i limfe, neoznačene lokalizacije
Haemangioma et lymphangioma,loci non specificati
D18.0
Tumor krvnih sudova
Haemangioma
D18.1
Tumor limfnih sudova
Lymphangioma
D19
Dobroćudni tumor mezotela
Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)
D19.0
Dobroćudni tumor mezotela poplućnice
Mesothelioma pleurae
D19.1
Dobroćudni tumor mezotela potrbušnice
Mesothelioma peritonaei
D19.7
Dobroćudni tumor mezotela druge lokalizacije
Mesothelioma,loci alterius
D19.9
Dobroćudni tumor mezotela, neoznačen
Mesothelioma,non specificatum
D20
Dobroćudni tumor mekog tkiva potrbušnice i iza nje
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei
D20.0
Dobroćudni tumor mekog tkiva iza potrbušnice
Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei
D20.1
Dobroćudni tumor mekog tkiva potrbušnice
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei
D21
Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum connexivi aliorum, aliud
D21.0
Dobroćudni tumor vezivnog i drugog mekog tkiva glave, lica i vrata
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum
D21.1
Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva ruke, uključujući rame
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum,omam inludens
D21.2
Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva noge, uključujući predeo karlice
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremit.inferioris aliorum,regionem coxam in
D21.3
Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva grudnog koša
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum
D21.4
Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trbuha
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum
D21.5
Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva karlice
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum
D21.6
Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trupa, neoznačen
Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci alior.,non specificatum
D21.9
Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva, neoznačen
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum
D22
Mladež
Naevus melanocyticus
D22.0
Mladež usne
Naevus melanocyticus labii
D22.1
Mladež kapka oka,uključujući ugao oka
Naevus melanocyticus palpebrae,canthum includens
D22.2
Mladež uva i spoljnjeg ušnog kanala
Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi
D22.3
Mladež drugih lokalizacija lica
Naevus melanocyticus,locorum faciei aliorum
D22.4
Mladež poglavine i vrata
Naevus melanocyiticus capillitii et colli
D22.5
Mladež trupa
Naevus melanocyticus trunci
D22.6
Mladež ruke,uključujući rame
Naevus melanocyticus extremitatis superioris,omam includens
D22.7
Mladež noge,uključujući predeo karlične kosti
Naevus melanocyticus extremitatis inferioris,regionem coxam includens
D22.9
Mladež,neoznačen
Naevus melanocyticus,non specificatus
D23
Drugi dobroćudni tumor kože
Neoplasma benignum cutis aliud
D23.0
Dobroćudni tumor kože usne
Neoplasma benignum cutis labii
D23.1
Dobroćudni tumor kože kapka oka,uključujući ugao oka
Neoplasma benignum cutis palpebrae,canthum includens
D23.2
Dobroćudni tumor kože uva i spoljašnjeg ušnog kanala
Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi
D23.3
Dobroćudni tumor kože drugih i neoznačenih delova lica
Neoplasma benignum cutis faciei,partium aliarum et non specificatarum
D23.4
Dobroćudni tumor kože poglavine i vrata
Neoplasma benignum cutis capillitii et colli
D23.5
Dobroćudni tumor kože trupa
Neoplasma benignum cutis trunci
D23.6
Dobroćudni tumor kože ruke,uključujući rame
Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris,omam includens
D23.7
Dobroćudni tumor kože noge,uključujući predeo karlične kosti
Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris,regionem coxam includens
D23.9
Dobroćudni tumor kože,neoznačen
Neoplasma benignum cutis, non specificatum
D24
Dobroćudni tumor dojke
Neoplasma benignum mammae
D25
Tumor glatkog mišića materice
Leiomyoma uteri
D25.0
Podsluznični tumor glatkog mišića materice
Leiomyoma submucosum uteri
D25.1
Tumor glatkog mišića zida materice
Leiomyoma uteri intramurale
D25.2
Tumor glatkog mišića ispod serozne opne materice
Leiomyoma subserosum uteri
D25.9
Tumor glatkog mišića materice,neoznačen
Leiomyoma uteri,non specificatum
D26
Drugi dobroćudni tumori matrice
Neoplasmata benigna uteri alia
D26.0
Dobroćudni tumor grlića materice
Neoplasma benignum cervicis uteri
D26.1
Dobroćudni tumor tela materice
Neoplasma benignum corporis uteri
D26.7
Dobroćudni tumor drugih delova materice
Neoplasma benignum partium uteri aliarum
D26.9
Dobroćudni tumor materice,neoznačen
Neoplasma benignum uteri,non specificatum
D27
Dobroćudni tumor jajnika
Neoplasma benignum ovarii
D28
Dobroćudni tumor drugih ženskih polnih organa.
Neoplasma benignum genitaliorum femintnorum aliorum
D28.0
Dobroćudni tumor stidnice
Neoplasma benignum vulvae
D28.1
Dobroćudni tumor usmine
Neoplasma benignum vaginae
D28.2
Dobroćudni tumor jajovoda i veza materice
Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum
D28.7
Dobroćudni tumor drugih označenih ženskih polnih organa
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum,aliorum
D28.9
Dobroćudni tumor ženskih polnih organa,neoznačen
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum,non specificatum
D29
Dobroćudni tumor muških polnih organa
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum
D29.0
Dobroćudni tumor uda
Neoplasma benignum penis
D29.1
Dobroćudni tumor kestenjače
Neoplasma benignum prostatae
D29.2
Dobroćudni tumor semenika
Neoplasma benignum testis
D29.3
Dobroćudni tumor pasemenika
Neoplasma epididymitis
D29.4
Dobroćudni tumor mošnice
Neoplasma benignum scroti
D29.7
Dobroćudni tumor drugih označenih muških polnih organa
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum,aliorum
D29.9
Dobroćudni tumor muških polnih organa,neoznačen
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum,non specificatum
D30
Dobroćudni tumor mokraćnih organa
Neoplasma benignum organorum urinariorum
D30.0
Dobroćudni tumor bubrega
Neoplasma benignum renis
D30.1
Dobroćudni tumor karlice bubrega
Neoplasma benignum pelvis renis
D30.2
Dobroćudni tumor mokraćnih organa
Neoplasma benignum ureteris
D30.3
Dobroćudni tumor mokraćne bešike
Neoplasma benignum vesicae urinariae
D30.4
Dobroćudni tumor mokraćovoda bešike
Neoplasma benignum urethrae
D30.7
Dobroćudni tumor drugih mokraćnih organa
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum
D30.9
Dobroćudni tumor drugih mokraćnih organa, neoznačen
Neoplasma benignum organorum urinariorum,non specificatum
D31
Dobroćudni tumor oka i pripojaka oka
Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi
D31.0
Dobroćudni tumor vežnjače
Neoplasma benignum conjuctivae
D31.1
Dobroćudni tumor rožnjače
Neoplasma benignum corneae
D31.2
Dobroćudni tumor mrežnjače
Neoplasma benignum retinae
D31.3
Dobroćudni tumor sudovnjače
Neoplasma benignum chorioideae
D31.4
Dobroćudni tumor zrakastog tela
Neoplasma benignum corporis ciliaris
D31.5
Dobroćudni tumor suzne žlezde i suznog kanala
Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis
D31.6
Dobroćudni tumor očne duplje,neoznačen
Neoplasma benignum orbitae,non specificatum
D31.9
Dobroćudni tumor oka,neoznačen
Neoplasma benignum oculi,non specificatum
D32
Dobroćudni tumor moždanica
Neoplasma benignum meningium
D32.0
Dobroćudni tumor moždanice
Neoplasma benignum meningium intracraniale
D32.1
Dobroćudni tumor opni kičmene moždine
Neoplasma benignum meningium medullae spinalis
D32.9
Dobroćudni tumor moždanica,neoznačen
Neoplasma benignum meningium,non specificatum
D33
Dobroćudni tumori mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema
Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis,partium aliorum
D33.0
Dobroćudni tumor mozga,iznad šatora mozga
Neoplasma benignum cerebri supratentoriale
D33.1
Dobroćudni tumor mozga,ispod šatora mozga
Neoplasma benignum cerebri intratentoriale
D33.2
Dobroćudni tumor mozga,neoznačen
Neoplasma benignum cerebri,non specificatum
D33.3
Dobroćudni tumor živca mozga
Neoplasma benignum nervi cranialis
D33.4
Dobroćudni tumor kičmene moždine
Neoplasma benignum medullae spinalis
D33.7
Dobroćudni tumor drugih označenih delova centralnog nervnog sistema
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,partium aliarum specificatarum
D33.9
Dobroćudni tumor centralnog nervnog sistema,neoznačen
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,non specificatum
D34
Dobroćudni tumor štitaste žlezde
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae
D35
Dobroćudni tumor drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum
D35.0
Dobroćudni tumor nadbubrežne žlezde
Neoplasma benignum glandulae suprarenalis
D35.1
Dobroćudni tumor paraštitaste žlezde
Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae
D35.2
Dobroćudni tumor hipofizne žlezde
Neoplasma benignum glandulae pituitariae
D35.3
Dobroćudni tumor lobanjsko-ždrelnog kanala
Neoplasma benignum ductus craniopharyngici
D35.4
Dobroćudni tumor pinealne žlezde
Neoplasma benignum corporis pinealls
D35.5
Dobroćudni tumor karotidnog telašca
Neoplasma benignum corporis carotici
D35.6
Dobroćudni tumor aortnog telašca i drugih okolnih nervnih čvorova.
Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum
D35.7
Dobroćudni tumor druge označene žlezde sa unutrašnjim lučenjem
Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius
D35.8
Dobroćudni tumor više žlezda
Neoplasma benignum pluriglandulare
D35.9
Dobroćudni tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen
Neoplasma benignum glandulae endocrinae,non specificatum
D36
Drugi dobroćudni tumor
Neoplasma benignum aliud