Adresa: Ul. Vojvode Momčila b.b, 18300 Pirot
Tel:        010/312-823, 305-408
Fax:       010/305-395

web:     www.dzpirot.rs 

 

Dom zdravlja Pirot je ustanova koja pružanjem zdravstvenih usluga na primarnom nivou unapređuje zdravlje i obezbeđuje dobar kvalitet života građana Opštine Pirot. Posvećena je razvoju preventivnih usluga i organizaciji efikasnog sistema zdravstvene zaštite, uz stručne kadrove i implementaciju savremenih tehnologija. Liderska pozicija u regionu i stručnoj javnosti u pružanju usluga na primarnom nivou, sa širokom paletom kvalitenih usluga .

U okviru svoje delatnosti Dom zdravlja pruža osiguranicima: preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge u cilju sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja. Ova ustanova godišnje pruži 225.000 pregleda odraslog stanovništva i 92.000 pregleda dece, 20.000 preventivnih pregleda žena i trudnica i 19.000 pregleda radnika. Hitna medicinska pomoć pruži preko 5.000 intervencija na terenu, oko 10.000 pregleda i 1.265 sanitetskih prevoza. U oštroj konkurenciji privatnog sektora i stomatološka služba pruži 24.000 različitih stomatoloških usluga.

U okviru Doma zdravlja su Služba za zdravstvenu zaštitu dece, Služba opšte medicine, Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Služba za hitnu medicinsku pomoć, Služba kućne nege, Služba patronaže, Dispanzer za žene. 

Služba opšte medicine – pruža kako preventivnu tako i zdravstvenu zaštitu obolelom odraslom stanovništvu. Svoj rad organizuje u okviru šest zdravstvenih stanica (dve u gradu i četiri na terenu) i sa dve terenske ekipe. Osim toga, organizuje i rad savetovališta za masovna nezarazna oboljenja.

Većina službi, posle perioda pripreme, od 2009. godine u potpunosti funkcioniše po principu izabranog lekara.

Dom zdravlja Pirot nalazi se u Projektu Evropske agencije za rekonstrukciju ”Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji” . U okviru projekta je formiran Centar za prevenciju. Počela je sa radom Škola za trudnice a u Školskom dispanzeru Savetovalište za mlade.
Patronažna služba redovno sprovodi akcije kontrole zdravlja stanovništva na terenu, dok Kućna nega posećuje i zbrinjava teške bolesnike.
Služba za hitnu medicinsku pomoć sa svojih 10 ekipa 24 časa zbrinjava urgentna stanja na teritoriji opštine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena obavlja zdravstvenu zaštitu ženske populacije, i to kako preventivnu zaštitu, tako i kurativu, u okviru savetovališnog i ambulantnog rada.

Kao nosilac primarne zdravstvene zaštite u opštini Pirot, organizuje svoj rad formiranjem dispanzera, službi, zdravstvenih stanica i ambulanti, uz puno oslanjanje na diferencijalno-dijagnostičke i konsultativne službe bolnice.

ISTORIJAT

Prva stacionarna zdravstvena ustanova u pirotskom okrugu spominje se u XIX veku, tačnije 1878. Nakon oslobođenja Pirota od Turaka, dr Holec formira, 19. januara 1878. godine, privremenu poljsku vojnu bolnicu, koja će ostati sve do druge polovine 1879. god. kada na njeno čelo dolazi dr Zavađalo.

Donošenjem novog sanitetskog zakona 1881. godine u Pirotu se osniva okružna bolnica. Ukazom kralja Milana 18. februara 1889. postavljen je za okružnog fizikusa u Pirotu dr Janko Senkijevič, koji će svojim radom započeti veliku bitku uspostavljanja moderne evropske naučne medicinske misli i prakse u pirotskom kraju. Posle njegove smrti, 1904. god, njegovo mesto zauzima dr Mladen Grujić, koji će posle Prvog svetskog rata dugo godina biti upravnik Niške narodne okružne bolnice. Na čelo pirotske okružne bolnice zatim dolazi Dimitrije O. Micić, koji u svojstvu okružnog fizikusa ostaje sve do 1914. god. kada strada od pegavca.

U periodu do Drugog svetskog rata u Pirot dolazi sve više mladih lekara, školovanih po evropskim gradovima, poput dr Sime Petrovića, dr Aleksandra Misirlića, apotekara Uroša Volića i Karla Skacela, varoških školovanih babica Jelene Hristić Kijanovičke i Jelene Kostićke. Period razvoja zdravstvene službe između dva rata karakteriše popunjavanje svih regiona Srbije, pa i pirotskog, zdravstvenim radnicima, naročito posle otvaranja Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 

Kontakt telefoni DZ Pirot

Uprava DZ Pirot: 010 /312-823, 305-408, fax: 305-395

Služba hitne medicinske pomoći
Načelnik službe: 010/ 312-816 
Hitna služba 010/ 194

Služba opšte medicine ”Pazar”
Glavna sestra’ 334-972 
Centrala ”Pazar” 322-683 
Šalter 11 
Ordinacija 1 12 
Ordinacija 2 13 
Ordinacija 3 14 
Ordinacija 4 15 
Ordinacija 5 16 
Lekarska soba 17 
Glavna sestra 18 
Intervencije 19 
Laboratorija 20

Služba opšte medicine ”Tijabara”
Centrala 311-958 
Šalter 101 
Lekarska soba 102 
Ordinacija 1 105 
Ordinacija 2 104 
Ordinacija 3 103 
Previjalište 106 
Cajna kuhinja 107

Služba opšte medicine Ambulanta “Tigar”

Predškolski dispanzer
Centrala 332-066 
Ordinacija (upravnik) 506 
Ordinacija 1 507 
Ordinacija 2 508 
Intervencije 509 
Glavna sestra 510 
Kotlarnica 511 
Kartoteka 533 
Savetovalište 522 
Laboratorija 523 
Logopedi 527,536 
Psiholog 529 
Alergološka ambulanta 525 
Vakcinacija 526

Školski dispanzer
Centrala 332-066 
Kartoteka 521 
Glavna sestra 521 
Intervencije 502 
Ordinacija 1 504 
Ordinacija 2 505 
Sistematski pregled 520

Dispanzer za žene
Kartoteka 353 
Lekarska soba 354 
Ordinacija 1 424 
Ordinacija 2 355 
Ordinacija 8 356

Medicina rada
Dr Vesna Jankovic 309 
Dr Radmila Petrovska 365 
Dr Aneta Pancic 367 
Dr Slavica Najdanovic 362 
Dr Saša Kostic 478 
Psiholog 368 
Intervencije 374 
Laboratorija 369 
Kartoteka 376 
Dijagnostika 361 
Lekarska soba 358

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih
Centrala 322-686 
Kartoteka 21 
Ordinacija 1 22 
Zubni tehnicari 23 
Protetika 24 
Oralna 25 
Konzervativna 26

Služba kucne nege 
Kucna nega 321-859

Služba patronaže 
Patronaža 312-170 

Decija stomatologija 
Centrala 332-066 
Intervencije 539 
Zubna tehnika 538 
Ortodoncija 501,503

Ambulante po selima
Visocka Ržana 353-281 
Temska 371-305 
Sukovo 76-268 
Krupac 88-310 
Petrovac 83-426 
Blato 72-506