Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 31.08.2014.godine izmenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojom se omogućuje brže školovanje lekara specijalista i efikasniji odgovor na potrebe srpskog zdravstvenog sistema. 

 Zakon je, naime, izmenjen u članu koji se odnosi na dužinu obavljanja zdravstvene delatnosti po položenom stručnom ispitu, a pre upućivanja na stručno usavršavanje. Izmenama se ukida do sada važeći uslov od 2 godine obavljanja staža po položenom stručnom ispitu za upućivanje lekara na specijalizaciju i užu specijalizaciju.

Donošenjem ovog zakona se postiže povećanje broja specijalista i užih specijalista mlađih od 55 godina u zdravstvenim ustanovama, čime će se popraviti starosna struktura zaposlenih i zanoviti kadar u oblasti deficitarnih grana medicine, stomatologije i farmacije. Istim izmenama data je mogućnost nezaposlenim zdravstvenim radnicima da se specijalizuju u određenim oblastima medicine, stomatologije i farmacije uvođenjem tzv. volonterskih specijalizacija za deficitarne grane medicine. Za nezaposlenog zdravstvenog radnika sa visokim obrazovanjem koji je završio pripravnički staž i položio stručni ispit odobravaće se volonterska specijalizacija iz oblasti deficitarnih grana medicine, kao i uža specijalizacija po položenom specijalističkom ispitu.

 

Izvor: zvanična internet prezentacija Ministrarstva zdravlja Republike Srbije