Site icon Svet Medicine

Mitralna insuficijencija (mitralna regurgitacija)

Mitralna insuficijencija (mitralna regurgitacija) – Je poremećaj krvotoka u kojem se krv u sistoli vraća iz leve komore (LK) u levu pretkomoru (LP). Poremećaj nastaje zbog nedovoljnog zatvaranja mitralnog otvora.

ETIOLOGIJA:

PATOGENEZA:

Krv koja se u sistoli vraća iz LK u LP, povećava zapreminu pretkomore, a u dijastoli se i u levoj komori povećava volumen krvi.

KLINIČKA SLIKA:

Sve dok je volumen regurgitovane krvi manji od udarnog volumena, mitralna insuficijencija prolazi asimptomatski.

FIZIKALNI NALAZ:

U umerenim stepenima mitralne insuficijencije, osim auskultatornog, nema drugog nalaza. 
U težim slučajevima, već palpacijom može se uočiti da:

  1. VRH SRCA je pomeren ulevo i nadole
  2. UDAR VRHA je proširen i pojačan = znak hipertrofije leve komore (LK)
  3. SISTOLNI TRIL se opipava pri udaru vrha
  4. HOLOSISTOLNI-REGURGITACIONI ŠUM (krv se vraća iz LK u LP); šum počinje sa S1 i završava se sa S2, bez pauze između tona i šuma; šum je tipa platoa koji se najbolje čuje na vrhu srca, a širi se prema levoj aksili, ređe ka sternumu
  5. S1 je često oslabljen kada je razvijena plućna hipertenzija
  6. Pojava S3 služI za procenu težine procesa (protodijastolni galop) = brzo punjenje komora, a ukazuje na opterećenje LK volumenom

*Sistolni šum mitralne insuficijencije razlikuje se od sistolnog šuma aortne stenoze, jer se pri naporu pojačava, a kod aortne stenoze se smanjuje.

EKG:  kod ½ bolesnika:

*Zapremina regurgitovane krvi se može odrediti kao razlika umanjenog udarnog volumena LK (angiografski) i efektivnog udarnog volumena = Fickova metoda

RTG:

KOMPLIKACIJE:

DIFERENCIJALNA DG:

TERAPIJA:

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, yalemedicalgroup.org

Exit mobile version