Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Aortna insuficijencija (Insufficientia valvulae semilunaris aortae, aortna regurgitacija) - Usled nedovoljnog zatvaranja zalistaka dolazi do vraćanja manje ili veće količine krvi iz aorte u levu komoru (LK) u toku dijastole


ETIOLOGIJA:

 • reumatska groznica, sifilis,
 • bakterijski endokarditis, sistemske bolesti,
 • disekantna aneurizma ascendentne aorte,
 • trauma grudnog koša,
 • urođena aortna insuf. (udružena sa bikuspidnom valvulom)


PATOGENEZA:

 • Deformisani ili skvrčeni semilunarni zalisci nisu sposobni da u dijastoli zatvore aortni otvor, pa se krv vraća u levu komoru (LK). Kolika će se količina krvi vratiti, zavisi od insuficijencije perifernog vaskularnog otpora (ako je veći, više se krvi vraća), kao i od dužine dijastole (manja srčana frekvenca→duža dijastolaveća količina vraćene krvi)
 • LK je opterećena volumenom, pa dolazi do njene hipertrofije
 • Sistolni pritisak u aorti naglo raste i brzo dostiže vrh, ali zbog ulaska krvi u prazniju aortu (zbog vraćanja krvi u LK), on naglo i opadne (“Sistolni kolaps”), što se odražava na arterijski pritisak (TA) i na periferni puls
 • Nakon dilatacije i hipertrofije LK razvija se insuficijencija levog srca


KLINIČKA SLIKA:

 • slično kao u aortnoj stenozi, samo su napadi angine pectoris i sinkope ovde mnogo ređi.
 • Ovi bolesnici često osećaju palpitacije usled porasta MV i pulsacija velikih arterija.
 • U kasnom stadijumu bolesti mogu se javiti periferni edemi, hepatomegalija i ascit.

 


FIZIKALNI NALAZ:

 • RANI DIJASTOLNI ŠUM nad aortom ili Erbom. Počinje odmah nakon S2 i završava se pre S1. Dekrešendo je tipa (slabi). Šum se širi prema apeksu ili desnoj ivici sternuma. Duvajućeg je karaktera, pa se zove i aspirativni (jer imitira blagi udah). Zato je bitno da bolesnik kratko zaustavi disanje u ekspirijumu, da sedi lako nagnut napred.
 • U znatnijim regurgitacijama PROŠIREN JE UDAR VRHA, POMEREN NA DOLE i U LEVO
 • AUSTIN-FLINTOV ŠUM” = MITRALNI FUNKCIONI DIJASTOLNI ŠUM; nastaje zbog jakog udara ulazeće krvi (regurgitovane iz aorte) na prednji mitralni zalistak (čuje se iznad mitralnog ušća)
 • DIJASTOLNI ŠUM: se pojačava u čučećem i sedećem položaju (porast TA), dok se redukuje u stojećem stavu
 • Periferni puls je ALTUS ET CELER (visok i brz) = ”CORIGANOV PULS”
 • TA JE DIVERGENTAN (visok sistolni, nizak dijastolni arterijski pritisak)
 • OSTALI ZNACI:
  Quinqeov kapilarni puls = ako lako pritisnemo nokat vidi se nailmenično bledilo i crvenilo
  Musseov znak = klimanje glave u ritmu srčanih otkucaja
  Durozieov znak = ako stetoskop pritisnemo na a.femoralis  distalno se čuje šum
  Rosenbachov znak = pulscaije jetre sinhrono sa sistolom
  Trauberov znak = sistolni šum nad a.femoralis


EKG:

 • hipertrofija LK
 • retko postoji blok leve grane


RTG:

 • aortna konfiguracija srca (“Patkasto srce”)
 • luk leve komore (LK) je jako izbočen
 • aortno dugme je istaknuto
 • srčani zaliv je konkavan
 • kalcifikacije zalistaka


KOMPLIKACIJE:

 • subakutni bakterijski endokarditis,
 • fibrilacije pretkomora


DIFERENCIJALNA DG:

 • ductus arteriosus
 • urođene anomalije koronarnih krvnih sudova
 • insuf. plućnih zalistaka


TERAPIJA:

 • ASIMPTOMATSKI = kao kod aortne stenoze
 • SIMPTOMATSKI = hiruški (veštačka valvula) ili medikamentozno (kao mitralna insuficijencija)

 

 

Izvor: MedSkripte, kardiol.com, yale.edu, 

 

 


HIRURGIJA

Laserska hirurgija u proktologiji

LASER - Najjednostavnije rečeno, je uređaj koji emituje svetlost određene talasne dužine u uskom snopu. Postoji nekoliko tipova lasera: pulsirajućih boja, argonski, CO2 (ugljendioksid), diodni.... Svi oni na kraju koriste snagu (energiju)...

Fistula anusa (fistula ani)

Drenaža anorektalnog apscesa rezultira izlečenjem kod oko 50% pacijenata. Preostalih 50% razvijaju trajnu fistulu anusa. Fistula obično potiče od inficirane kripte (unutrašnji otvor) i probija se do spoljašnjeg otvora, obično...

Pilonidalna bolest (sinus pylonidalis, pilonidalni sinus, urasla dlaka)

Pilonidalna bolest (cista, infekcija) se sastoji od sinusa ili apscesa koji sadrži dlaku, a koji se javlja u interglutealnoj brazdi. Mada je etiologija nepoznata, spekuliše se da brazda stvara vakuum koji...

INTERNA MEDICINA

Nodalne (atrioventrikularne, AV) aritmije, nodalna ekstrasistola, nodalna tahikardija, atrioventrikularna disocijacija, dvostruki ritam

NODALNE (ATRIOVENTRIKULARNE) ARITMIJE - Normalni AV nodus, ne stvara, već samo prenosi impulse iz SA čvora na komore; frekvenca njegovog stvaranja je manja od sinusne i iznosi 40-60/min Nodalni ritam može nastati...

Aritmije uzrokovane digitalisom

  Efekat digitalisa su karakteristične EKG promene, a na digitalis u terapijskoj dozi to su: aplatiranost ili inverzija T-talasa depresija ST-segmenta lako skraćenje QT-intervala umereno produženje PR-intervala (do 0,24 sec) Pri predoziranju digitalisa, ili pri povećanoj...

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)

Aortna stenoza (suženje otvora aorte) - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. ETIOLOGIJA: reumatska groznica urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom) ateroskleroza Svi etiološki...