Doc dr sci med Đorđe Knežević je jedan od vodećih hirurga mlađe generacije u oblasti hepato-bilio-pankreatične hirurgije u okviru Prve hirurške klinike, KC Srbije. Aktivno učestvuje u dijagnostici, operativnom i postoperativnom lečenju  bolesnika na II odeljenju  Prve hirurške klinike. Od početka profesionalne karijere angažovan je  u timu koji rešava najkomplikovaniju problematiku iz oblasti hirurške patologije žučnih puteva, pankreasa i jetre.

Boravio u  Univerzitetskoj bolnici u Veroni i Kantonalnoj bolnici u Bazelu 2006. i 2008. godine, 2015.godine u Kings College Hospital London i 2016 godine u Hajdelbergu kod Prof Bihlera,  gde je proveo više meseci na stručnom usavršavanju. Nakon toga je uveo nekoliko tehničkih inovacija u izvođenju komplikovanih hirurških procedura kao što su resekcione i drenažne operacije kod hroničnog pankreatitisa i „pilorus prezervirajuća“ cefalična duodenopankreatektomija. U poslednje tri godine  operisao više od 400 pacijenata. Izvodi takođe  i operacije iz kolorektalne i gastrične patologije. Bavi se i laparoskopskom hirurgijom. Posebna interesovanja predstavljaju hirurgija žučnih puteva, jetre i pankreasa, laparoskopska hirurgija hepato-bilijarnog trakta i pankreasa, neuroendokrini tumori pankreasa.

 

Dr Đorđe (Milovan) Knežević zaposlen je kao hirurg specijalista na II odeljenju za hepato-biliopankreasnu hirurgiju Klinike za digestivnu hirurgiju – Prve hirurške klinike KCS.

 • Medicinski fakultet na Univerzitetu u Beogradu upisao je 1990. godine i diplomirao 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,30.

   

 • Poslediplomske studije iz oblasti Hirurška anatomija započeo je 1997.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Usmeni magistraski ispit položio oktobra 1998.godine sa odličnim uspehom.

   

 • Magistarsku tezu pod nazivom “Komparativna analiza rezultata resekcionih i drenažnih hirurških procedura kod hroničnog pankreatitisa“ odbranio juna 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Mentor: Prof Dr Srbislav Knežević (Komisija u sastavu: Prof dr D.Stefanović, Doc dr S.Matić, Prof dr D.Jekić)

   

 • Doktorsku disertaciju odbranio je 2016.godine

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije započeo je 1997. i završio 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 20.02.2003. godine (Predsednik komisije: Prof. dr Veljko Đukić) sa odličnim uspehom. Od oktobra 1996. godine u stalnom radnom odnosu na Prvoj hirurškoj klinici, sada Klinici za digestivnu hirurgiju, KCS, u zvanju kliničkog lekara, lekara na specijalizaciji i potom hirurga specijaliste drugog (II) odeljenja.

Pohađao je sledeće kurseve:

 • Bazični kurs laparoskopske hirurgije, JUEH,Beograd, 2002,
 • Hepatobiliopancreatic Surgery course, Hammersmith hospital, London, UK, Novembar 2003.,
 • Pancreatic resections: The 2013 Update Rozzano, Milano, Mart 2013,
 • Intraoperative ultrasound postgraduate course, E-AHPBA Beograd 2013,

   

U toku svog usavršavanja boravio je:

 • Kantonsspital Bruderholz, Basel, Swiss, 2006.godine;
 • University Hospital G.B. Rossi, Verona, Italy, 2008.godine
 • Kings College Hospital London, UK, 2015,
 • Medizinische Fakultät Heidelberg, prof Buchler Germany, 2016. godine 


Član je sledećih profesionalnih udruženja:

 • Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju (JUEH),
 • Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD),
 • Evropski pankreasni klub (EPC-European pancreatic club),
 • European Hepato-Pancreato-Biliary Assocoation (E-HPBA)