Aneurizma aorte ispoljava se kao šupalj tumor ili kesa, koja je neposredno povezana sa lumenom arterije i ispunjena tečnom ili zgrušanom krvlju.


PODELA:

 1. Patogenetski:

  prave (sva tri sloja), 
  lažne (krv se izliva iz arterije, stvara šupljinu u kojoj je sadržaj u direktnoj vezi sa lukenom arterije), 
  disekantne (između dva sloja), 
  arteriovenske aneurizme
 2. Morfološki
  vretenaste, 
  kesaste, 
  disekantne
 3. Prema lokalizaciji
  aneurizme luka aorte, 
  descendentnog dela aorte, 
  torakoabdominalnog dela, 
  abdominalne aorte,
  aneurizme velikih perifernih arterija

 

 

ETIOLOGIJA:

 • arterioskleroza, sifilis, traume, infekcije, arteritisi

 

Najvažniji hemodinamski faktori razvoja aneurizme su:

 1. brzina kojom krv ulazi u aortu
 2. povišen pritisak u aorti (smanjenje protoka u vasa vasorum)
 3. tenzija zida aorte

Ova tri faktora ubrzavaju degeneraciju MEDIJE i proširenje aorte

 

 


ANEURIZMA ASCENDENTNE AORTE


Bolesnici se žale na tup bol i pečenje iza sternuma. Zbog kompresije okolnih struktura postoji:

 • kašalj, dispnea, hemoptizije, disfagija, promukost;
 • pritisak na rebra, kičmu - bol
 • Moguća je i insuficijencija aortnih zalistaka

 

Inspekcija i palpacija:

 • pulsacije u suprasternalnom prostoru


Fizikalni nalaz:

 • naglašen A2, dijastolni šum (kao u aortnoj insuficijenciji) maksimalan nad Erbom;
 • usled kompresije, nad plućima se može čuti stridor i zviždanje


RTG:

 • proširenje ascendentne aorte, pulsacije aortne senke, pomeranje traheje i levog bronha,
 • erozija koštanih struktura


Dijagnostika:

 • EHO, CT, NMR, Angiografija


Diferencijalna dijagnoza

 • proširenje aorte kod starijih osoba;
 • tumori u medijastinumu


Komplikacije:

 • Ruptura: nagli, neizdrživ bol i šok; 
  rupturira najčešće u perikard (tamponada srca) ili u pleuralnu duplju
 • Tromboza


Terapija

 • je hiruška (resekcija i zamena ascendentne aorte)

 

 


ANEURIZMA DESCENDENTNE AORTE


Lokalizovana je ispod odvajanja leve a.subclaviaeUzrok je arterioskleroza, ređe infekcija, trauma, ili postkoartikaciona dilatacija. Specifičnost ove lokalizacije je POSTOJANJE NEUROLOŠKIH ZNAKOVA usled ishemije kičmene moždine


Dijagnostika i terapija kao kod prethodnog oblika

 

 

ANEURIZMA TRBUŠNE AORTE


Najčešće je lokalizovana ispod ušća renalnih arterija. Postoji bol koji je tišteći, i za razliku od reumatskih bolova, ne zavisi od pokretanja tela.

Karakterističan znak je PULSIRAJUĆA MASA u srednjoj liniji abdomena ili malo pomerena ulevo. Ponekad se čuje sistolni šum, a puls nad a.femoralis je slab


RTG:

 • na profilnom snimku abdomena mogu se videti polukružne kalcifikacije


Dijagnostika:

 • EHO, CT, Angiografija:


Komplikacije:

 • ruptura → šok,
 • pojačan bol u abdomenu


Terapija:

 • najpre smanjiti sistolni pritisak na 14kPa,
 • pa onda hirurgija

 

 

 

DISEKANTNA ANEURIZMA (Disekcija aorte)


Predstavlja longitudinalni rascep zida aorte, koji nastaje usled oštećenja tunike MEDIJE. Tunika medija se odvaja od adventicije intramuralnim hematomom. Krv ulazi u rascep kroz pukotinu na intimi. 

Ovo je najteža akutna bolest aorte


Etiologija:

 • dugotrajna hipertenzija, cistična degeneracija medije;
 • bikuspidalna valvula i aortna stenoza mogu pogodovati disekciji;
 • traume za vreme kateterizacije srca


Podela disekcija:

prema zahvaćenosti aortnog stabla:

 1. tip (zahvata zid duž cele aorte)
 2. tip (zahvata ascendentnu aortu)
 3. tip (zahvata deo zida descendentne aorte)


Klinička slika:

 • težina kliničke slike zavisi od toga da li je kompromitovana cirkulacija u arterijama koje polaze iz aorte
 • NajčešćI znak je veoma jak bol u grudima, koji se širi u leđa i u trbuh; 
  bol je veoma jak, kao ubod nožem; 
  postepeno se stišava
 • Zavisno od toga koja je grana zahvaćena, može da se javi:

  - infarkt miokarda
  - neurološki ispadi (kod karotidne arterije)
  - snižen ili odstuan puls (kod a.subklavije)
  - odsustvo femoralnog pulsa i ishemija nogu (kod aortne bifurkacije)
  - pojava šuma aortne insuficijencije (disekcija ascendentne aorte)
 • moguć je i hemiperikard


RTG:

 • prošrenje aorte na mestu disekcije;
 • pojava duplog lažnog lumena, koji je lažno zatamnjen


Dijagnostika;

 • Scintigrafija, CT, Angiografija


Komplikacije:

 • ruptura,
 • krvarenje


Terapija:

 • hirurgija (resekcija),
 • smanjiti arterijski pritisak (Natrijum nitroprusid, beta-blokatori)

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, aorticdissection.com, umm.edu, mercksmanual.com

 


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

INTERNA MEDICINA

Hronično plućno srce (cor pulmonale chronicum)

Hronično plućno srce (cor pulmonale chronicum) - predstavlja promene desnog srca izazvane primarnim, hroničnim, difuznim plućnim poremećajima Promene desnog srca - dilatacija → hipertrofija → insuficijencija desne komore ETIOLOGIJA: A. BOLESTI KOJE PRIMARNO OŠTEĆUJU DISAJNE PUTEVE:1. Hronična opstruktivna bolest...

Aritmije - Poremećaji u stvaranju impulsa u sinusnom čvoru, sinusna tahikardija, sinusna bradikardija, sinusna aritmija, putujući vodič srca

POREMEĆAJI U STVARANJU IMPULSA U SINUSNOM ČVORU - Sinusni čvor normalno stvara 50-100 impulsa/min     Sinusna tahikardija - karakteriše se frekvencim srca preko 100/min, do 140 i više. EKG je sličan normalnom sinusnom ritmu, ali...

Pretkomorske (atrijalne) ekstrasistole

Pretkomorske (atrijalne) ekstrasistole - nastaju kada jedan ektopični impuls emituje draži koje se šire po čitavom srcu ili samo po jednom njegovom delu . EKG se karakteriše: promenjenim P-talasom (različitog je izgleda, što zavisi...