Emfizem pluća (Emphysema pulmonum) - emfizem je stanje povećane vazdušnosti pluća sa destrukcijom alveolarnih septi. Karakteriše se prekomernim i trajnim uvećanjem distalnih vazdušnih puteva (distalno od terminalnih bronhiola), sa destrukcijom alveolarnih septi.

U primarne opstruktivne bolesti pluća spadaju: 

 • HRONIČNI BRONHITIS (Bronchitis chronica)
 • EMFIZEM (Emphysema)
 • BRONHIJALNA ASTMA (Asthma bronchiale)


Razlozi za pojavu opstrukcija u ovim bolestima su različiti:

 • Kod hroničnog bronhitisa dominira opstrukcija zbog hipertrofije žlezda, pojačane produkcije lepljive sluzi i upalnog edema sluznice
 • Kod emfizema opstrukcija nastaje usled gubitka elastičnog potpornog tkiva, destrukcije alveolarnih septi i hiperinflacije.

  U oba slučaja opstrukcija je generalizovana, progresivna i trajna!
 • Kod bronhijalne astme, opstrukcija nastaje pretežno zbog spazma glatkih mišIća u vazdušnim putevima; opstrukcija u ovom slučaju, postoji samo u toku napada.Dakle, povremeno povećanje vazdušnih puteva, bez destrukcije alveolarnih septi – NIJE EMFIZEM, već HIPERINFLACIJA PLUĆA!

 


PODELA EMFIZEMA PREMA LOKALIZACIJI U ACINUSU:

 1. PANACINUSNI (PAE): promene zahvataju ceo acinus
 2. CENTROACINUSNI (CAE): promene u centru acinusa
 3. PARASEPTALNI: promene su duž lobulusnih septi
 4. IREGULARNI (PARACIKATRIKSNI): promene su oko ožiljaka na plućima

 


ETIOPATOGENEZA EMFIZEMA:

 • Kao i kod drugih opstruktivnih bolesti pluća, etiopatogenetski činioci se mogu podeliti na EGZOGENE i ENDOGENE (GENETSKE).

 

 1. Suština poremećaja je poremećaj ravnoteže između proteoliznih enzima ((kisela i alkalna proteaza i elastaza) koji se nalaze u segmentnim leukocitima i makrofagima) i njihovih inhibitora (alfa-1 antitripsina i drugih globulina). Bolest nastaje kod urođenog deficita enzima alfa-1 antitripsina. Proteolizni enzimi razgrađuju alveolarne septe u čitavim acinusima (panacinusni emfizem - PAE). Dakle, genetski faktor je najbitniji kod panacinusnog emfizema.
 2. Pušenje ima jako bitnu ulogu, naročito kod centroacinusnog emfizema - CAE; jer se CAE obično nadovezuje na hronični bronhitis
 3. Aerozagađenost
 4. Infekcije
 5. Senilni emfizem (emfizem starih ljudi) je fiziološka hiperinflacija pluća nastala usled gubljenja elastičnosti pluća; nema destruktivnih promena na septama, pa to i nije pravi emfizem.
 6. Kompenzatorni emfizem - hiperinflacija preostalog pluća posle lobektomije
 7. Akutni (reverzibilni) emfizem - akutna hiperinflacija u toku astmatičnog napada

 


POREMEĆAJ PLUĆNE FUNKCIJE U EMFIZEMU nastaje zbog opstrukcije protoka vazduha. Radi se o generalizovanoj pojavi.

 • Opstrukcija je u PAE uzrokovana dinamskim kolapsom alveola u ekspirijumu, usled gubitka elastičnog tkiva, naročito pri naporu i forsiranom disanju
 • Kod CAE opstrukcija je uzrokovana promenama na samim zidovima disajnih puteva.


MAKROSKOPSKI: emfizemska pluća su velika i ne kolabiraju prilikom otvaranja grudnog koša. Na površini ili na preseku, vide se vazdušni mehurovi (bule).


KLINIČKA SLIKA:

 • kod CAE: najčešće su u pitanju muškarci stari između 40-60 godina; strastveni pušačI, industrijski radnici. Bolesnici se duže vreme žale na simptome hroničnog bronhitisa i opstrukcije disajnih puteva. Kasnije nastaje dispnea, prvo u naporu, a kasnije i u miru.
 • kod PAE: simptomi su počeli još u mladosti (genetski faktor). Od iste bolesti, u porodici boluje više članova. Dominira dispnea koja počinje u mladosti, ali je u početku ne prate znaci hroničnog bronhitisa. Kašalj se javlja tek u kasnijoj fazi bolesti.
 • kod TEŠKIH OBLIKA EMFIZEMA možemo pacijenta videti u karakterističnom položaju: 
  pacijent sedi nagnut napred, ruke su pružene i oslonjene na podlogu i njima podupire gornji deo tela.


OBLIK GRUDNOG KOŠA može biti bačvast : međurebarni prostori su izbočeni, supraklavikularne jame su ispunjene, ponekad se vidi napor pri disanju.


PERKUSIJA:

 • hipersonoran zvuk,
 • granice pluća su proširene


AUSKULTACIJA:

 • Oslabljeno disanje sa produženim ekspirijumom
 • Može se čuti niskotonsko zviždanje
 • Ponekad sitni pukoti pri bazama
 • PEKTORILOKVIJA i BRONHOFONIJA su oslabljeni


NALAZ NA SRCU:

 • Srčani tonovi su tihi i oslabljeni; ponekad je naglašen drugi ton nad a.pulmonalis. Kasnije je moguć galopski ritam nad desnim srcem


KRVNA SLIKA:

 • Kada se javi cijanoza, postoji poliglobulija i povećan hematokrit.


RTG:

 • Na pregledanom snimku vidi se da je visina pluća uvećana
 • Nisko položena i zaravnjena dijafragma (ispod šestog rebra)
 • Bačvast grudni koš
 • Široki međurebarni prostori
 • Redukovana plućna šara na periferiji
 • Emfizemske bule
 • Na profilnom snimku: povećan AP dijametar (znak bačvastog grudnog koša)

 


FUNKCIONALNE PROMENE:

 • Povećene vrednosti RV za više od 25%
 • Povećan odnos RV/TLC
 • Smanjenje vrednosti transfer faktora za CO
 • Povećana plućna propustljivost
 • Pad oksemije posle opterećenja
 • Vrednost alfa-1 u serumu je smanjena

 


DIJAGNOZA:

 • OBAVEZNO PRISUSTVO DISPNOJE!
 • Radiološki nalaz
 • Funkcionalne promene

 


TERAPIJA:

 • Promene su ireverzibilne, pa terapija nije efikasna
 • Prevencija
 • Suzbijanje infekcije
 • Ekspektoransi
 • Lečenje opstrukcije, samo ako postoji i reverzibilna komponenta, obzirom na udruženost hroničnog bronhitisa (aminofilin). Inače, čist emfizem slabo reaguje na ovu terapiju.
 • Lečenje plućne insuficijencije

Dakle, terapija je ista kao kod hroničnog opstruktivnog bronhitisa! 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net

 


HIRURGIJA

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

Aritmije - Sinoatrijalni (SA) poremećaji sprovođenja impulsa, SA blok, sick sinus sindrom

SINOATRIJALNI (SA) POREMEĆAJI SPROVOĐENJA - Usporeno širenje nadražaja nastaje u spoju SA čvora i pretkomora. U odnosu na stepen izraženosti prepreke sprovođenju, mogući su blokovi I, II ili III stepena.  Asimptomatski SA...

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)

Aortna stenoza (suženje otvora aorte) - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. ETIOLOGIJA: reumatska groznica urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom) ateroskleroza Svi etiološki...

Pretkomorski septalni defekt (atrijalni septalni defekt, ASD)

Zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma, na njemu postoji otvor koji omogućava komunikaciju leve pretkomore (LP) i desne pretkomore (DP). Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu.   NajčešćI defekt je tipa...