Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Gastrointestinalni neuroendokrini tumori (NET) nastaju iz difuznog neuroendokrinog sistema gastrointestinalnog (GI) trakta, koji se sastoji iz ćelija koje produkuju amine i kiseline i koje su različitog hormonalnog profila, zavisno od mesta porekla. Tumori koji iz njih nastaju se mogu podeliti na karcinoidne tumore i pankreasne endokrine tumore (PET). Originalno, ovi tumori su bili klasifikovani kao APUDomi [skraćeno od amino prekursori preuzimanja (uptake) i dekarboksilacije], kao što su feohromocitomi, melanomi i medularni tireoidni karcinom, zbog toga što imaju određene zajedničke citohemijske, patološke i biološke karakteristike. Mislilo se da su APUDomi sličnog embrionalnog porekla i da nastaju iz ćelija neuralne kreste, no ćelije koje luče peptide nisu neuroektodermalnog porekla.

Vaskulogeneza je proces stvaranja krvnih sudova u embrionu, u kojoj se krvni sudovi formiraju iz endotelnih ćelijskih prekursora koje nazivamo angioblasti. Angiogeneza ili neovaskularizacija je proces stvaranja krvnih sudova u odraslih i donedavno se smatralo da je rezultat grananja i širenja već postojećih krvnih sudova. Međutim, eksperimenti upućuju da postoje dva načina stvaranja novih krvnih sudova:

  • angiogeneza pomoću endotelnih prekursorskih ćelija (,,endothelial progenitor cells” – EPCs) iz koštane srži;
  • angiogeneza iz već postojećih krvnih sudova