Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE


Familijarna adenomatozna polipoza (FAP) je autozomno-dominantni polipozni sindrom odgovoran za pojavu oko 1% svih kolorektalnih karcinoma. Od rane mladosti tj. već u detinjstvu, se razvije nekoliko desetina ili stotinka adenomatoznih u početku benignih polipa, koji imaju veliku sklonost ka malignoj alteraciji. Ovaj sindrom se ispoljava kod 1/5000 do 1/17000 živorođene dece sa stopom penetracije od preko 90%. Zahvata podjednako oba pola i sve geografske lokalitete.

 Zadnjih par decenija donele su značajna nova saznanja i bolje razumevanje biologije raka pankreasa. Analize na molekularno-genetskom nivou pružile su dokaze o postojanju nekoliko gena koji su sigurno involvirani na različitim stadijumima u proces karcinogeneze. Najbolji primeri su: KRAS, TP53, INK4A kao i aberantna ekspresija ili genska mutacija komponente za EGF (epidermal growth factor) i TGF-beta (transforming growth factor-beta) signalne puteve (kaskade).