Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Američka agencija za lekove (FDA) je decembra ove godine odobrila upotrebu leka Tagrisso (osimertinib) kao prvog adjuvantnog tretmana u lečenju bolesnika sa ne-sitnoćelijskim karcinomom pluća (non-small cell lung cancer - NSCLC), čiji tumor ima određeni tip genske mutacije. Ovaj lek omogućuje tretman sa ciljanom terapijom u ranijim i potencijalno kurativnijim stadijumima NSCLC.


Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je imunoterapisjki lek Tecentriq (Atezolizumab) u terapiji sitnoćelijskog karcinoma pluća (SCLC). Ovo je drugi imunoterapijski lek odobren za primenu u terapiji pacijenata sa uznapredovalim SCLC, ali prvi koji je odobren kao deo inicijalnog tretmana (prva linija). Koristi se uz hemioterapiju za pacijenta sa SCLC, koji nisu primali druge lekove ili terapiju.


Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu leka Piqray (alpelisib), u obliku tableta, u kombinaciji sa fulvestrant-om, u tretmanu žena (postmenopauza) i muškaraca, koji su (HR) pozitivni, (HER2) negativni, sa PIK3CA-mutacijom, sa uznapredovalim ili metastatskim karcinoom dojke, a kod kojih se registruje progresija bolesti ili pak nakon primene endokrine terapije.